دسته‌بندی و تفکیک رخساره‌های لرزه‌ای به‌روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان‌گری در مخزن آسماری میدان رامشیر

استفاده از روش‌های خودکار دسته‌بندی رخساره‌های لرزه‌ای، در مطالعات توصیف مخزن در دو دهه اخیر رو به افزایش بوده و محبوبیت و کاربرد آن‌ها در فرآیند تفسیر ژئوفیزیکی به‌عنوان وسیله‌ای برای تخمین منابع هیدروکربنی همچنان حائز اهمیت است. در ایـن مطالعـه بـا هـدف شناسـایی رخساره‌های لرزه‌ای براساس مشـخصه‌ها...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: رحمت صادقی, سید‌رضا موسوی‌حرمی, علی کدخدایی, اسداله محبوبی, احمد اشتری
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2020-08-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_1063_eeaadf88a952639e4ed6fa056d58db4b.pdf