مدل‌سازی تاریخچه‌های تدفین و حرارتی جهت آنالیز حوضه رسوبی سازند پابده در یکی از میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول جنوبی

در این مطالعه با مدل‌سازی یک‌ بعدی تاریخچه های تدفین و حرارتی در سه چاه 1 A، 2 A و 3 A در یکی از میدان‌های فروافتادگی دزفول جنوبی، تأثیرات متقابل رسوب‌گذاری، تدفین، فرونشست و بالاآمدگی‌های حوضه رسوبی بر روی تغییرات درجه حرارت نسبت به عمق و زمان و در نتیجه، بلوغ مواد آلی سازند پابده در قالب حوضه رسوب...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: زینب اورک, معصومه کردی, احمدرضا کریمی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2020-08-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_1066_ad7ed8dd2cd97570cee582a77770841a.pdf