تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی

تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی زیر حوضه‌های حوضه آبریز الند چای واقع در استان آذربایجان غربی از نظر حساسیت سیل­خیزی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف، ابتدا حوضه آبریز الندچای بر اساس خصوصیات شبکه زهکشی و توپوگرافی و با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با قدرت تفکیک مکانی  5/12 متر به 15 زیر حوض...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمدحسین رضائی مقدم, سید اسدالله حجازی, خلیل ولیزاده کامران, توحید رحیم پور
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2020-05-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
gis
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_33968_9cf6298ed537f6ed100c4b2e829190f2.pdf
id doaj-35b8116e13df465f826748beddd3f19a
record_format Article
spelling doaj-35b8116e13df465f826748beddd3f19a2021-05-19T05:02:34ZengFerdowsi University of Mashhadجغرافیا و مخاطرات محیطی2322-16822383-30762020-05-0191618310.22067/geo.v9i1.8467533968تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزیمحمدحسین رضائی مقدم0سید اسدالله حجازی1خلیل ولیزاده کامران2توحید رحیم پور3دانشگاه تبریزدانشگاه تبریزدانشگاه تبریزدانشگاه تبریزتحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی زیر حوضه‌های حوضه آبریز الند چای واقع در استان آذربایجان غربی از نظر حساسیت سیل­خیزی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف، ابتدا حوضه آبریز الندچای بر اساس خصوصیات شبکه زهکشی و توپوگرافی و با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با قدرت تفکیک مکانی  5/12 متر به 15 زیر حوضه‌ تقسیم شد. در مرحله بعد پارامترهای ژئومورفومتریک هر زیر حوضه از سه جنبه خصوصیات شبکه زهکشی (شامل رتبه آبراهه، تعداد آبراهه، طول آبراهه، تناوب آبراهه، نسبت انشعاب، طول جریان در روی زمین، تراکم زهکشی، بافت زهکشی، نسبت بافت، شماره نفوذ، ثابت نگه داشت کانال و ضریب رو)، پارامترهای شکلی حوضه (شامل مساحت، ضریب فشردگی، نسبت مدور بودن، نسبت کشیدگی، ضریب شکل و شاخص شکل) و خصوصیات برجستگی حوضه آبریز (شامل برجستگی، نسبت برجستگی، عدد سختی یا زبری و نسبت شیب) با به‌کارگیری قوانین ژئومورفولوژیکی هورتن، شوم و استرالر در محیط نرم‌افزار ArcGIS تهیه شدند. به‌منظور وزن دهی 22 پارامتر مورد بررسی در تحقیق حاضر از روش وزن دهی نوین SWARA استفاده شده و وزن نسبی هر یک از پارامترها برای 15 زیر حوضه مورد مطالعه مشخص گردید. نتایج وزن دهی و اولویت­بندی نشان داد که زیر حوضه‌های 3، 1، 4 و 2 به ترتیب با وزن 142/0، 122/0، 091/0 و 087/0 بیش‌ترین وزن را داشته‌ و از حساسیت سیل­خیزی بالایی برخوردار می‌باشند. در مقابل زیر حوضه 13 با وزن نهایی 018/0 و زیر حوضه 6 با وزن 020/0 به ترتیب کم‌ترین وزن را از نظر 22 پارامتر مورد بررسی داشته و درنتیجه در طبقه خیلی کم از نظر حساسیت سیل­خیزی قرار دارند.https://geoeh.um.ac.ir/article_33968_9cf6298ed537f6ed100c4b2e829190f2.pdfسیلتحلیل هیدروژئومورفیکاولویت‌بندیgisswaraحوضه آبریز الندچای
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author محمدحسین رضائی مقدم
سید اسدالله حجازی
خلیل ولیزاده کامران
توحید رحیم پور
spellingShingle محمدحسین رضائی مقدم
سید اسدالله حجازی
خلیل ولیزاده کامران
توحید رحیم پور
تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
جغرافیا و مخاطرات محیطی
سیل
تحلیل هیدروژئومورفیک
اولویت‌بندی
gis
swara
حوضه آبریز الندچای
author_facet محمدحسین رضائی مقدم
سید اسدالله حجازی
خلیل ولیزاده کامران
توحید رحیم پور
author_sort محمدحسین رضائی مقدم
title تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
title_short تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
title_full تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
title_fullStr تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
title_full_unstemmed تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
title_sort تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی
publisher Ferdowsi University of Mashhad
series جغرافیا و مخاطرات محیطی
issn 2322-1682
2383-3076
publishDate 2020-05-01
description تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی زیر حوضه‌های حوضه آبریز الند چای واقع در استان آذربایجان غربی از نظر حساسیت سیل­خیزی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف، ابتدا حوضه آبریز الندچای بر اساس خصوصیات شبکه زهکشی و توپوگرافی و با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با قدرت تفکیک مکانی  5/12 متر به 15 زیر حوضه‌ تقسیم شد. در مرحله بعد پارامترهای ژئومورفومتریک هر زیر حوضه از سه جنبه خصوصیات شبکه زهکشی (شامل رتبه آبراهه، تعداد آبراهه، طول آبراهه، تناوب آبراهه، نسبت انشعاب، طول جریان در روی زمین، تراکم زهکشی، بافت زهکشی، نسبت بافت، شماره نفوذ، ثابت نگه داشت کانال و ضریب رو)، پارامترهای شکلی حوضه (شامل مساحت، ضریب فشردگی، نسبت مدور بودن، نسبت کشیدگی، ضریب شکل و شاخص شکل) و خصوصیات برجستگی حوضه آبریز (شامل برجستگی، نسبت برجستگی، عدد سختی یا زبری و نسبت شیب) با به‌کارگیری قوانین ژئومورفولوژیکی هورتن، شوم و استرالر در محیط نرم‌افزار ArcGIS تهیه شدند. به‌منظور وزن دهی 22 پارامتر مورد بررسی در تحقیق حاضر از روش وزن دهی نوین SWARA استفاده شده و وزن نسبی هر یک از پارامترها برای 15 زیر حوضه مورد مطالعه مشخص گردید. نتایج وزن دهی و اولویت­بندی نشان داد که زیر حوضه‌های 3، 1، 4 و 2 به ترتیب با وزن 142/0، 122/0، 091/0 و 087/0 بیش‌ترین وزن را داشته‌ و از حساسیت سیل­خیزی بالایی برخوردار می‌باشند. در مقابل زیر حوضه 13 با وزن نهایی 018/0 و زیر حوضه 6 با وزن 020/0 به ترتیب کم‌ترین وزن را از نظر 22 پارامتر مورد بررسی داشته و درنتیجه در طبقه خیلی کم از نظر حساسیت سیل­خیزی قرار دارند.
topic سیل
تحلیل هیدروژئومورفیک
اولویت‌بندی
gis
swara
حوضه آبریز الندچای
url https://geoeh.um.ac.ir/article_33968_9cf6298ed537f6ed100c4b2e829190f2.pdf
work_keys_str_mv AT mḥmdḥsynrḍạỷymqdm tḥlylkẖṣwṣyạthydrwzẖỷwmwrfyḵḥwḍhậbryzạlndcẖạybhmnẓwrạwlwytbndyzyrḥwḍhhạạznẓrḥsạsytsylkẖyzy
AT sydạsdạllhḥjạzy tḥlylkẖṣwṣyạthydrwzẖỷwmwrfyḵḥwḍhậbryzạlndcẖạybhmnẓwrạwlwytbndyzyrḥwḍhhạạznẓrḥsạsytsylkẖyzy
AT kẖlylwlyzạdhḵạmrạn tḥlylkẖṣwṣyạthydrwzẖỷwmwrfyḵḥwḍhậbryzạlndcẖạybhmnẓwrạwlwytbndyzyrḥwḍhhạạznẓrḥsạsytsylkẖyzy
AT twḥydrḥympwr tḥlylkẖṣwṣyạthydrwzẖỷwmwrfyḵḥwḍhậbryzạlndcẖạybhmnẓwrạwlwytbndyzyrḥwḍhhạạznẓrḥsạsytsylkẖyzy
_version_ 1721436892240543744