تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی

تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی زیر حوضه‌های حوضه آبریز الند چای واقع در استان آذربایجان غربی از نظر حساسیت سیل­خیزی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف، ابتدا حوضه آبریز الندچای بر اساس خصوصیات شبکه زهکشی و توپوگرافی و با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با قدرت تفکیک مکانی  5/12 متر به 15 زیر حوض...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمدحسین رضائی مقدم, سید اسدالله حجازی, خلیل ولیزاده کامران, توحید رحیم پور
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2020-05-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
gis
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_33968_9cf6298ed537f6ed100c4b2e829190f2.pdf

Similar Items