بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی‌درمانی: فاز تأخیری

مقدمه: تهوع فاز تأخیری (72-24 ساعت پس از شیمی‌درمانی) یکی از شایع‌ترین عوارض ناشی از شیمی‌درمانی است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کپسول‌های زنجبیل بر میزان تخفیف این عارضه صورت پذیرفت. روش‌ها: این پژوهش یك كارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ی شاهددار و دو سو كور بود كه بین مرداد تا آذر سال 1388 در...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Seyyed Meisam Ebrahimi, Zohreh Parsa Yekta, Alireza Nikbakht-Nasrabadi, Mostafa Hosseini, Sanambar Sedighi, Mohammad Hossein Salehi Surmaghi
Format: Article
Language:fas
Published: Vesnu Publications 2013-02-01
Series:مجله دانشکده پزشکی اصفهان
Online Access:http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/1510