دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

انگیزه های انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عبدالحسین شکورنیا, فاطمه احمدی, سید رضا سعیدیان
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2016-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79775_698a100a2bcc5dd86beb789c08174df2.pdf
id doaj-60449be45620416696fb45bbfe852f23
record_format Article
spelling doaj-60449be45620416696fb45bbfe852f232020-11-25T02:50:28ZfasAhvaz Jundishapur University of Medical Sciencesتوسعه آموزش جندی‌شاپور2251-65062345-27572016-01-0171485679775دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعبدالحسین شکورنیا0فاطمه احمدی1سید رضا سعیدیان2عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.عضو هیأت علمی، گروه بیماری های عفونی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.عضو هیأت علمی، گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.انگیزه های انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1392 روی 430 دستیار پزشکی به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بود مشتمل بر 24 سؤال که در یک مطالعه ی مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون‌های تی مستقل و مجذور کای با استفاده از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS انجام شد. از 430 دستیار تعداد 219 نفر (52 درصد) مرد و تعداد 310 نفر (75 درصد) متأهل با میانگین سنی 9/4±8/34 بودند. توانایی انجام کار بهتر، بالابردن دانش و آگاهی و علاقه ی شخصی به ترتیب با میانگین 45/4، 39/4 و 36/4 به عنوان بالاترین اولویت بیشترین تأثیر؛ و راحتی و بی دردسر بودن، نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 33/2، 50/2 به عنوان پایین ترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب رشته ی تخصصی داشتند. تعداد 284 نفر (7/66 درصد) از رشته ی تحصیلی رضایت داشتند و تعداد 142 نفر (3/33 درصد) اعلام داشتند که از رشته ی تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تأهل تفاوت معناداری نداشت. یافته های این پژوهش می تواند در شناسایی انگیزه های ادامه ی تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان مؤثر باشد.http://journals.ajums.ac.ir/article_79775_698a100a2bcc5dd86beb789c08174df2.pdfانگیزهانتخاب رشتهدستیاران پزشکیرضایت مندی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author عبدالحسین شکورنیا
فاطمه احمدی
سید رضا سعیدیان
spellingShingle عبدالحسین شکورنیا
فاطمه احمدی
سید رضا سعیدیان
دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
توسعه آموزش جندی‌شاپور
انگیزه
انتخاب رشته
دستیاران پزشکی
رضایت مندی
author_facet عبدالحسین شکورنیا
فاطمه احمدی
سید رضا سعیدیان
author_sort عبدالحسین شکورنیا
title دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
title_short دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
title_full دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
title_fullStr دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
title_full_unstemmed دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
title_sort دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
publisher Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
series توسعه آموزش جندی‌شاپور
issn 2251-6506
2345-2757
publishDate 2016-01-01
description انگیزه های انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1392 روی 430 دستیار پزشکی به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بود مشتمل بر 24 سؤال که در یک مطالعه ی مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون‌های تی مستقل و مجذور کای با استفاده از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS انجام شد. از 430 دستیار تعداد 219 نفر (52 درصد) مرد و تعداد 310 نفر (75 درصد) متأهل با میانگین سنی 9/4±8/34 بودند. توانایی انجام کار بهتر، بالابردن دانش و آگاهی و علاقه ی شخصی به ترتیب با میانگین 45/4، 39/4 و 36/4 به عنوان بالاترین اولویت بیشترین تأثیر؛ و راحتی و بی دردسر بودن، نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 33/2، 50/2 به عنوان پایین ترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب رشته ی تخصصی داشتند. تعداد 284 نفر (7/66 درصد) از رشته ی تحصیلی رضایت داشتند و تعداد 142 نفر (3/33 درصد) اعلام داشتند که از رشته ی تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تأهل تفاوت معناداری نداشت. یافته های این پژوهش می تواند در شناسایی انگیزه های ادامه ی تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان مؤثر باشد.
topic انگیزه
انتخاب رشته
دستیاران پزشکی
رضایت مندی
url http://journals.ajums.ac.ir/article_79775_698a100a2bcc5dd86beb789c08174df2.pdf
work_keys_str_mv AT ʿbdạlḥsynsẖḵwrnyạ dlạylạntkẖạbrsẖthydstyạrạnpzsẖḵywmyzạnrḍạytmndyậnạnạztḥṣyldrậnrsẖthdrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT fạṭmhạḥmdy dlạylạntkẖạbrsẖthydstyạrạnpzsẖḵywmyzạnrḍạytmndyậnạnạztḥṣyldrậnrsẖthdrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT sydrḍạsʿydyạn dlạylạntkẖạbrsẖthydstyạrạnpzsẖḵywmyzạnrḍạytmndyậnạnạztḥṣyldrậnrsẖthdrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
_version_ 1724738362882916352