تخمین هوشمند دبی روزانه با بهره گیری از سامانه استنباط فازی - عصبی تطبیقی

در سال های اخیر، استفاده از تئوری مجموعه های فازی جهت مدل سازی پدیده های هیدرولوژیکی که دارای پیچیدگی و عدم قطعیت بالایی هستند، مورد توجه محققین قرار گرفته است. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلی مبتنی بر منطق فازی (سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی4) برای انجام فرآیند پیش بینی جریان استفاده شده است....

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: مرتضی نبی زاده, ابوالفضل مساعدی, امیر احمد دهقانی
Format: Article
Language:fas
Published: University of Tehran, College of Aburaihan 2012-08-01
Series:مدیریت آب و آبیاری
Subjects:
Online Access:https://jwim.ut.ac.ir/article_25093_213c3fb41d4c52c7219171f7164e29b1.pdf