بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری

سازند آسماری به سن الیگوسن- میوسن مهم‌ترین سنگ مخزن میدان نفتی آغاجاری در فرو افتادگی دزفول در جنوب غرب ایران بوده که از سنگ‌های آهکی و دولومیتی و بخش ماسه سنگی اهواز تشکیل شده است. هدف از این مطالعه شناسایی، تفکیک و تفسیر فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در چاه‌های شماره...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فاطمه دبیری, محمد خانه باد, اسداله محبوبی, رضا موسوی حرمی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2016-04-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_616_6843638fbe0142fdc8923c9f2acc03a0.pdf
id doaj-944f6b6c33774293b56bda130ad7dd41
record_format Article
spelling doaj-944f6b6c33774293b56bda130ad7dd412020-11-25T02:53:17ZfasResearch Institute of Petroleum IndustryPizhūhish-i Naft2345-29002383-45282016-04-01261-95799310.22078/pr.2016.616616بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاریفاطمه دبیری0محمد خانه باد1اسداله محبوبی2رضا موسوی حرمی3گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانگروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانگروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانگروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانسازند آسماری به سن الیگوسن- میوسن مهم‌ترین سنگ مخزن میدان نفتی آغاجاری در فرو افتادگی دزفول در جنوب غرب ایران بوده که از سنگ‌های آهکی و دولومیتی و بخش ماسه سنگی اهواز تشکیل شده است. هدف از این مطالعه شناسایی، تفکیک و تفسیر فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در چاه‌های شماره 30، 64 و 149 میدان نفتی آغاجاری است. مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنزی که سنگ‌های سازند مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده‌اند شامل انحلال، فشردگی، شکستگی، دولومیتی‌شدن، سیمانی شدن و انیدریتی شدن است. فرآیندهای انحلال (با ایجاد تخلخل حفره‌ای و قالبی)، شکستگی و دولومیتی‌شدن باعث افزایش کیفیت مخزنی و فرآیندهای انیدریتی شدن، فشردگی و سیمانی شدن باعث کاهش کیفیت مخزنی در زون‌های 3 و 4 شده‌اند. همچنین وجود بخش ماسه‌سنگی یکی از دلایل افزایش کیفیت مخزن سازند آسماری در بخش فروافتادگی دزفول است. این افزایش کیفیت مخزنی در ارتباط با جورشدگی و گردشدگی ماسه‌سنگ‌ها، اندازه دانه‌ها، شکل هندسی و گسترش آنها در میدان بوده است که باعث به‌وجود آمدن بهترین کیفیت مخزنی در رخساره‌های کوارتزآرنایتی و ماسه‌سنگ‌های آهکی شده است. رخساره‌های کوارتز آرنایتی و ماسه‌سنگ‌های آهکی بهترین کیفیت مخزنی را ایجاد کرده‌اند. زون 3 در مقایسه با زون 4 از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار بوده که این به دلیل تاثیر فرآیندهای دیاژنزی و افزایش ضخامت ماسه سنگ‌ها است.https://pr.ripi.ir/article_616_6843638fbe0142fdc8923c9f2acc03a0.pdfسازند آسماریبخش ماسه سنگی اهوازفرآیندهای دیاژنزیکیفیت مخزنیمیدان نفتی آغاجاری
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author فاطمه دبیری
محمد خانه باد
اسداله محبوبی
رضا موسوی حرمی
spellingShingle فاطمه دبیری
محمد خانه باد
اسداله محبوبی
رضا موسوی حرمی
بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
Pizhūhish-i Naft
سازند آسماری
بخش ماسه سنگی اهواز
فرآیندهای دیاژنزی
کیفیت مخزنی
میدان نفتی آغاجاری
author_facet فاطمه دبیری
محمد خانه باد
اسداله محبوبی
رضا موسوی حرمی
author_sort فاطمه دبیری
title بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
title_short بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
title_full بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
title_fullStr بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
title_full_unstemmed بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
title_sort بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری
publisher Research Institute of Petroleum Industry
series Pizhūhish-i Naft
issn 2345-2900
2383-4528
publishDate 2016-04-01
description سازند آسماری به سن الیگوسن- میوسن مهم‌ترین سنگ مخزن میدان نفتی آغاجاری در فرو افتادگی دزفول در جنوب غرب ایران بوده که از سنگ‌های آهکی و دولومیتی و بخش ماسه سنگی اهواز تشکیل شده است. هدف از این مطالعه شناسایی، تفکیک و تفسیر فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در چاه‌های شماره 30، 64 و 149 میدان نفتی آغاجاری است. مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنزی که سنگ‌های سازند مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده‌اند شامل انحلال، فشردگی، شکستگی، دولومیتی‌شدن، سیمانی شدن و انیدریتی شدن است. فرآیندهای انحلال (با ایجاد تخلخل حفره‌ای و قالبی)، شکستگی و دولومیتی‌شدن باعث افزایش کیفیت مخزنی و فرآیندهای انیدریتی شدن، فشردگی و سیمانی شدن باعث کاهش کیفیت مخزنی در زون‌های 3 و 4 شده‌اند. همچنین وجود بخش ماسه‌سنگی یکی از دلایل افزایش کیفیت مخزن سازند آسماری در بخش فروافتادگی دزفول است. این افزایش کیفیت مخزنی در ارتباط با جورشدگی و گردشدگی ماسه‌سنگ‌ها، اندازه دانه‌ها، شکل هندسی و گسترش آنها در میدان بوده است که باعث به‌وجود آمدن بهترین کیفیت مخزنی در رخساره‌های کوارتزآرنایتی و ماسه‌سنگ‌های آهکی شده است. رخساره‌های کوارتز آرنایتی و ماسه‌سنگ‌های آهکی بهترین کیفیت مخزنی را ایجاد کرده‌اند. زون 3 در مقایسه با زون 4 از کیفیت مخزنی بهتری برخوردار بوده که این به دلیل تاثیر فرآیندهای دیاژنزی و افزایش ضخامت ماسه سنگ‌ها است.
topic سازند آسماری
بخش ماسه سنگی اهواز
فرآیندهای دیاژنزی
کیفیت مخزنی
میدان نفتی آغاجاری
url https://pr.ripi.ir/article_616_6843638fbe0142fdc8923c9f2acc03a0.pdf
work_keys_str_mv AT fạṭmhdbyry brrsytạtẖyrfrậyndhạydyạzẖnzybrḵyfytmkẖznysạzndậsmạrybạtạḵydbrbkẖsẖmạshsngydryạlsẖmạlymydạnnftyậgẖạjạry
AT mḥmdkẖạnhbạd brrsytạtẖyrfrậyndhạydyạzẖnzybrḵyfytmkẖznysạzndậsmạrybạtạḵydbrbkẖsẖmạshsngydryạlsẖmạlymydạnnftyậgẖạjạry
AT ạsdạlhmḥbwby brrsytạtẖyrfrậyndhạydyạzẖnzybrḵyfytmkẖznysạzndậsmạrybạtạḵydbrbkẖsẖmạshsngydryạlsẖmạlymydạnnftyậgẖạjạry
AT rḍạmwswyḥrmy brrsytạtẖyrfrậyndhạydyạzẖnzybrḵyfytmkẖznysạzndậsmạrybạtạḵydbrbkẖsẖmạshsngydryạlsẖmạlymydạnnftyậgẖạjạry
_version_ 1724725496974934016