بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز ان...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی محمد هادیانفرد, نگار غیبی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_82077_55c4b16769e724ff3e702a991d2665cb.pdf
id doaj-a25dda34286f440783b93d9428023611
record_format Article
spelling doaj-a25dda34286f440783b93d94280236112020-11-25T03:15:11ZfasAhvaz Jundishapur University of Medical Sciencesتوسعه آموزش جندی‌شاپور2251-65062345-27572019-01-019426226882077بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوازعلی محمد هادیانفرد0نگار غیبی1عضو هیأت علمی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایرانکارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی است و ابزار جمع­آوری داده‌ها،پرسشنامه می‌باشد. نمونه پژوهش را 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که 66 درصد از شرکت­کنندگان، به مطالعه علاقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. اما 41درصد آن‌ها کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می‌کنند. 55 درصد از آن‌ها مطالعه کتب درسی، 20 درصد کتب غیردرسی و 23درصد هر دو را عنوان کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود انگیزه برای مطالعه در بین دانشجویان پایین است. می‌توان با استفاده از یک برنامه‌ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان فراهم ساخت.http://journals.ajums.ac.ir/article_82077_55c4b16769e724ff3e702a991d2665cb.pdfمطالعهوضعیت مطالعهدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی­کتابخوانی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author علی محمد هادیانفرد
نگار غیبی
spellingShingle علی محمد هادیانفرد
نگار غیبی
بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
توسعه آموزش جندی‌شاپور
مطالعه
وضعیت مطالعه
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی­
کتابخوانی
author_facet علی محمد هادیانفرد
نگار غیبی
author_sort علی محمد هادیانفرد
title بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_short بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_full بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_fullStr بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_full_unstemmed بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_sort بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
publisher Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
series توسعه آموزش جندی‌شاپور
issn 2251-6506
2345-2757
publishDate 2019-01-01
description میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده‌اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی است و ابزار جمع­آوری داده‌ها،پرسشنامه می‌باشد. نمونه پژوهش را 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که 66 درصد از شرکت­کنندگان، به مطالعه علاقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. اما 41درصد آن‌ها کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می‌کنند. 55 درصد از آن‌ها مطالعه کتب درسی، 20 درصد کتب غیردرسی و 23درصد هر دو را عنوان کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود انگیزه برای مطالعه در بین دانشجویان پایین است. می‌توان با استفاده از یک برنامه‌ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان فراهم ساخت.
topic مطالعه
وضعیت مطالعه
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی­
کتابخوانی
url http://journals.ajums.ac.ir/article_82077_55c4b16769e724ff3e702a991d2665cb.pdf
work_keys_str_mv AT ʿlymḥmdhạdyạnfrd brrsywḍʿytmṭạlʿhdạnsẖjwyạndạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT ngạrgẖyby brrsywḍʿytmṭạlʿhdạnsẖjwyạndạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
_version_ 1724640020304756736