بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و سایر صفات زراعی سیب‌زمینی رقم بورن، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 با سه سطح تنش کم‌آبی S1، S2 و S3 (به ترتیب تأمین 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی سیب‌زمینی پس از سبز شدن تا پایان دوره رشد) به‌عنوان فاکتورهای اصلی و 4 تیمار کود نیتروژن N1،...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: حمیدرضا باقری, محمد حسین قرینه, عبدالمهدی بخشنده, جواد طایی, عبدالمحمد محنت‌کش, بهرام اندرزیان
Format: Article
Language:fas
Published: University of Birjand 2016-05-01
Series:Environmental Stresses in Crop Sciences
Subjects:
Online Access:http://escs.birjand.ac.ir/article_295_2b9c05aa739560416461b0e3f0a8491b.pdf