بررسی میزان آ گاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 1397-1396

<strong>مقدمه</strong><br /> علم پزشکی و مسایل قانونی به طور جدا ناپذیری به هم مرتبط اند. نیاز به اطلاع از مباحث پزشکی قانونی در کشور در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان آ گاهی دستیاران طب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشکی قانونی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علیرضا قاسمی طوسی, حسین کریمی مونقی
Format: Article
Language:fas
Published: Mashhad University of Medical Sciences 2019-07-01
Series:Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad.
Subjects:
Online Access:http://mjms.mums.ac.ir/article_14170_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf