چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان

توالی‌های آلبین تا کامپانین (سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام) در زاگرس با عنوان گروه بنگستان معرفی شده است. سازند کژدمی به سن آلبین در این حوضه به دلیل دارا بودن پتانسیل هیدروکربورزایی در اکثر میادین نفتی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق مقاطع نازک خرده‌های حفاری و نیز نمودارهای چ...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فاطمه سعدی راد, سیدرضا موسوی حرمی, اسداله محبوبی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2014-07-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_352_fb8140440cd3c0e3c80d638c826b7792.pdf