ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392

طرح درس از مهم‌ترین ابزارهای اثربخشی فرآیند یاددهی_یادگیری و یکی از راه‌های غیر قابل‌انکار در ارتقای کیفیت آموزش است. اساتید با کمک طرح درس، مفاهیم و مطالب درسی را در کلاس به‌طور صحیح ارائه می‌دهند و متعاقباً دانشجویان نیز مفاهیم را بهتر درک می‌کنند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فرخنده جمشیدی, سمیه پروین, رویا فتحی خانقاه, سیدعابدین حسینی آهنگری
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2015-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79715_79cfa441d4cbe4648460992632e54a60.pdf
id doaj-e877a6c095054f62b199cf3652f050d2
record_format Article
spelling doaj-e877a6c095054f62b199cf3652f050d22020-11-25T03:15:41ZfasAhvaz Jundishapur University of Medical Sciencesتوسعه آموزش جندی‌شاپور2251-65062345-27572015-01-015430731379715ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392فرخنده جمشیدیسمیه پروینرویا فتحی خانقاهسیدعابدین حسینی آهنگریطرح درس از مهم‌ترین ابزارهای اثربخشی فرآیند یاددهی_یادگیری و یکی از راه‌های غیر قابل‌انکار در ارتقای کیفیت آموزش است. اساتید با کمک طرح درس، مفاهیم و مطالب درسی را در کلاس به‌طور صحیح ارائه می‌دهند و متعاقباً دانشجویان نیز مفاهیم را بهتر درک می‌کنند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392 انجام شد. در این پژوهش مقطعی، 81 طرح درس ارائه شده بر روی وب‌سایت دانشکده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از چک‌لیست محقق‌ساخته مورد استفاده در پژوهش‌های پیشین انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS ویرایش 13 تجزیه ‌و تحلیل شد. در مجموع، 8/19% از طرح درس‌ها در وضعیت ضعیف، 8/77% متوسط و 5/2% درصد در وضعیت خوب قرار داشتند. بیشترین مؤلفه‌هایی که در طرح درس مورد توجه قرار گرفته به ترتیب: روش تدریس، زمان‌بندی ارائه‌ی محتوا، روش ارزشیابی، وظایف و تکالیف دانشجویان، رئوس مطالب و منابع بودند. بیشترین کاستی‌ها مربوط به: هدف رفتاری، حیطه‌ی اهداف رفتاری، وسیله‌ی کمک آموزشی، آمادگی لازم برای دانشجویان، هدف جزئی و سیاست مدیریت کلاس توسط مدرس بود. با توجه به اهمیت طرح درس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت آموزش و ارتقای سطح تدوین و نظارت کافی بر مدرسان می‌تواند به ترتیب دانش آن‌ها برای تدوین و کیفیت طرح درس را فراهم کند.http://journals.ajums.ac.ir/article_79715_79cfa441d4cbe4648460992632e54a60.pdfبرنامه ی درسیدانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوازطرح درسعضو هیأت علمی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author فرخنده جمشیدی
سمیه پروین
رویا فتحی خانقاه
سیدعابدین حسینی آهنگری
spellingShingle فرخنده جمشیدی
سمیه پروین
رویا فتحی خانقاه
سیدعابدین حسینی آهنگری
ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
توسعه آموزش جندی‌شاپور
برنامه ی درسی
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
طرح درس
عضو هیأت علمی
author_facet فرخنده جمشیدی
سمیه پروین
رویا فتحی خانقاه
سیدعابدین حسینی آهنگری
author_sort فرخنده جمشیدی
title ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
title_short ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
title_full ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
title_fullStr ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
title_full_unstemmed ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
title_sort ارزیابی کیفیت طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392
publisher Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
series توسعه آموزش جندی‌شاپور
issn 2251-6506
2345-2757
publishDate 2015-01-01
description طرح درس از مهم‌ترین ابزارهای اثربخشی فرآیند یاددهی_یادگیری و یکی از راه‌های غیر قابل‌انکار در ارتقای کیفیت آموزش است. اساتید با کمک طرح درس، مفاهیم و مطالب درسی را در کلاس به‌طور صحیح ارائه می‌دهند و متعاقباً دانشجویان نیز مفاهیم را بهتر درک می‌کنند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392 انجام شد. در این پژوهش مقطعی، 81 طرح درس ارائه شده بر روی وب‌سایت دانشکده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از چک‌لیست محقق‌ساخته مورد استفاده در پژوهش‌های پیشین انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS ویرایش 13 تجزیه ‌و تحلیل شد. در مجموع، 8/19% از طرح درس‌ها در وضعیت ضعیف، 8/77% متوسط و 5/2% درصد در وضعیت خوب قرار داشتند. بیشترین مؤلفه‌هایی که در طرح درس مورد توجه قرار گرفته به ترتیب: روش تدریس، زمان‌بندی ارائه‌ی محتوا، روش ارزشیابی، وظایف و تکالیف دانشجویان، رئوس مطالب و منابع بودند. بیشترین کاستی‌ها مربوط به: هدف رفتاری، حیطه‌ی اهداف رفتاری، وسیله‌ی کمک آموزشی، آمادگی لازم برای دانشجویان، هدف جزئی و سیاست مدیریت کلاس توسط مدرس بود. با توجه به اهمیت طرح درس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت آموزش و ارتقای سطح تدوین و نظارت کافی بر مدرسان می‌تواند به ترتیب دانش آن‌ها برای تدوین و کیفیت طرح درس را فراهم کند.
topic برنامه ی درسی
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
طرح درس
عضو هیأت علمی
url http://journals.ajums.ac.ir/article_79715_79cfa441d4cbe4648460992632e54a60.pdf
work_keys_str_mv AT frkẖndhjmsẖydy ạrzyạbyḵyfytṭrḥdrsạsạtyddạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạzdrsạl1392
AT smyhprwyn ạrzyạbyḵyfytṭrḥdrsạsạtyddạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạzdrsạl1392
AT rwyạftḥykẖạnqạh ạrzyạbyḵyfytṭrḥdrsạsạtyddạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạzdrsạl1392
AT sydʿạbdynḥsynyậhngry ạrzyạbyḵyfytṭrḥdrsạsạtyddạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạzdrsạl1392
_version_ 1724638068333346816