جداسازی و تعیین خصوصیات سویه های کلستریدیوم شوه‌ای جدا شده از موارد شاربن گاوی در ایران

Bibliographic Details
Main Authors: م. اردهالی, ح. درخشش
Format: Article
Language:English
Published: Razi Vaccine and Serum Research Institute 1975-02-01
Series:Archives of Razi Institute
Online Access:http://archrazi.areeo.ac.ir/article_108774_bf8609bbe3e905ded2360ddf59f1a453.pdf