Socialinio darbo ypatumai organizuojant neformalųjį ugdymą bendruomenėje siekiant mažinti vaikų socialinę atskirtį

Lietuvos valstybės politika įgyvendinant socialinės atskirties prevenciją akcentuoja būtinybę garantuoti socialinės atskirties grupėms priklausantiems asmenims ne tik visas reikalingas materialines gėrybes ar socialines paslaugas, bet ir galimybes įgyti tinkamą išsilavinimą. Neformalusis ugdymas, or...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Petružytė, Ineta
Other Authors: Žadeikaitė, Loreta
Format: Dissertation
Language:Lithuanian
Published: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) 2008
Subjects:
Online Access:http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080924_184618-16742/DS.005.0.01.ETD
Description
Summary:Lietuvos valstybės politika įgyvendinant socialinės atskirties prevenciją akcentuoja būtinybę garantuoti socialinės atskirties grupėms priklausantiems asmenims ne tik visas reikalingas materialines gėrybes ar socialines paslaugas, bet ir galimybes įgyti tinkamą išsilavinimą. Neformalusis ugdymas, organizuotas atsižvelgiant į vaiko interesus, gali prisidėti prie bendro ugdymo tikslo - savarankiškos ir kūribingos, maksimaliai jau mokykloje savo gebėjimus išskleidžiančios asmenybės ugdymo. Tyrimo objektas - išanalizuoti neformaliojo ugdymo formos ir teikiamos galimybės socialiniame darbe. Darbo tikslas - išanalizuoti neformaliojo ugdymosi galimybes ir įvertinti šio ugdymo įtaką mažinant ugdytinių socialinę atskirtį. Darbe keliama hipotezė, jog optimali neformaliojo ugdymo formų dermė bendruomenėje gali prisidėti prie vaikų socialinės atskirties mažinimo. Tyrimas buvo atliekamas Kazlų Rūdos miestelio bendruomenėje naudojant šiuos metodus: 1)socialinių institucijų veiklos bendruomenėje organizuojant neformalųjį ugdymą analizė;2)kokybinis tyrimo metodas apklausiant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir socialinius darbuotojus, kurie tiesiogiai dalyvauja sprendžiant socialinės atskirties mažinimo problemas. Apklausta dešimt socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir keturi socialiniai darbuotojai. Nustatyta, kad Kazlų Rūdos bendruomenėje yra platus socialinių institucijų, potencialiai pajėgių dalyvauti neformalaus ugdymo organizavime, tinklas, tačiau bendradarbiavimo ryšiai šiuo... [toliau žr. visą tekstą] === Realizing prevention of social disjuncture, the policy of the state of Lihuania emphasizes the necessity to ensure all necessary worldly goods or social service as well as possibility to get proper education for the people who belong to the groups of social disjuncture. Informal education that is organized in consideration of child interests can also contribute to the general purpose of education which consists of forming an independent and creative personality able to reveal his capabilities already at school. The object of the research is forms of informal education and possibilities that are offered by social work. The objective of the work is to analyse possibilities of informal education and evaluate the impact of this education on reduction of pupils’ social disjuncture. The hypothesis of the work is that optimal tune of informal education forms in community can contribute reducing social disjuncture of children. The research was carried out in Kazlu Ruda community using these methods: 1) analysing activities of social institutions that organize informal education; 2) qualitative analysis method questioning children who experience social disjuncture and social workers who participate directly solving problems related with reducing social disjuncture. It was questioned ten children experiencing social disjuncture and four social workers. It is defined that Kazlu Ruda community has a wide network of social institutions that are potentially able to participate in... [to full text]