بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)

مخروطه افکنه ها یکی از اشکال ژئومورفولوژی پایکوهی در مناطق خشک و نیمه‌خشک می باشند که با وجود موقعیت مناسب برای اجرای برنامه های عمران و توسعه سکونتگاهی، نسبت به فرایند های مخاطره آمیز ژئومورفیک ازجمله رخداد زمین لرزه حساس هستند. در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بررسی مخروطه افکنه های واقع در دام...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عقیل مددی, داود مختاری, حمدیه شیرزادی, ارسلان مهرورز
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2016-06-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_29706_cc527c09268a13b2a6e092b2668d6c85.pdf
id doaj-129efe9cbb384affa06dd1bae61b092a
record_format Article
spelling doaj-129efe9cbb384affa06dd1bae61b092a2021-05-19T04:54:34ZengFerdowsi University of Mashhadجغرافیا و مخاطرات محیطی2322-16822383-30762016-06-0152314110.22067/geo.v5i2.5167129706بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)عقیل مددی0داود مختاری1حمدیه شیرزادی2ارسلان مهرورز3محقق اردبیلیدانشگاه تبریزدانشگاه تبریزمحقق اردبیلیمخروطه افکنه ها یکی از اشکال ژئومورفولوژی پایکوهی در مناطق خشک و نیمه‌خشک می باشند که با وجود موقعیت مناسب برای اجرای برنامه های عمران و توسعه سکونتگاهی، نسبت به فرایند های مخاطره آمیز ژئومورفیک ازجمله رخداد زمین لرزه حساس هستند. در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بررسی مخروطه افکنه های واقع در دامنه های شمالغرب سهند، توان لرزه زایی گسل ها و پهنه بندی خطرات ناشی از آن را روی مخروطه افکنه ها به‌خوبی نشان داده شود. مخروطه افکنه های منطقه یکی از مراکز مهم تأمین‌کننده نیازهای زراعی و کشاورزی سکونتگاه های اطراف به شمار می آیند. نتایج حاصل از بررسی مخروطه افکنه های منطقه مورد مطالعه حاکی از آن است که این مناطق به‌دلایلی‌چند ازجمله نزدیکی به گسل ها و دارا بودن سازند های سست و متخلخل (آبرفت‌های کواترنر)، در معرض خطرات ناشی از زلزله هستند. توان لرزه زایی گسل ها و پهنه بندی خطر آن‌ها بر روی مخروط افکنه ها با استفاده از روش تحلیل فضایی بربریان می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص های ژئومورفیک (VF، B، SMF، FCI) میزان فعالیت تکتونیک در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. سپس توان لرزه زایی گسل های موجود در سطح و مجاورت مخروط افکنه ها با روش های زارع، مهاجر- اشجعی، ملویل و اسمیت محاسبه گردید، درنهایت با استفاده از روش تحلیل فضایی بربریان میزان خطر گسل بر روی مخروط-افکنه ها و کاربری های مختلف انسانی موجود بر سطح آن‌ها و درصد تراکم کاربری ها در حریم گسل محاسبه گردید، و همچنین نتایج حاصل از پهنه بندی خطر گسل بر روی مخروط افکنه ها نیز بیانگر آن است که 58 /٠مناطق مسکونی، 69/٠ زمین زراعی، 61/٠ چشمه ها و 39/٠خطوط ارتباطی در حریم ۱٠٠٠متری گسل (محدوده با خطر بالا) قراردارند و قابلیت لرزه زایی گسل‌ها با طول گسل ارتباط مستقیم وجود دارد.https://geoeh.um.ac.ir/article_29706_cc527c09268a13b2a6e092b2668d6c85.pdfتکتونیکمخروط افکنهتوان لرزه زاییدامنه های کوه سهند
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author عقیل مددی
داود مختاری
حمدیه شیرزادی
ارسلان مهرورز
spellingShingle عقیل مددی
داود مختاری
حمدیه شیرزادی
ارسلان مهرورز
بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
جغرافیا و مخاطرات محیطی
تکتونیک
مخروط افکنه
توان لرزه زایی
دامنه های کوه سهند
author_facet عقیل مددی
داود مختاری
حمدیه شیرزادی
ارسلان مهرورز
author_sort عقیل مددی
title بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
title_short بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
title_full بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
title_fullStr بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
title_full_unstemmed بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
title_sort بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند)
publisher Ferdowsi University of Mashhad
series جغرافیا و مخاطرات محیطی
issn 2322-1682
2383-3076
publishDate 2016-06-01
description مخروطه افکنه ها یکی از اشکال ژئومورفولوژی پایکوهی در مناطق خشک و نیمه‌خشک می باشند که با وجود موقعیت مناسب برای اجرای برنامه های عمران و توسعه سکونتگاهی، نسبت به فرایند های مخاطره آمیز ژئومورفیک ازجمله رخداد زمین لرزه حساس هستند. در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بررسی مخروطه افکنه های واقع در دامنه های شمالغرب سهند، توان لرزه زایی گسل ها و پهنه بندی خطرات ناشی از آن را روی مخروطه افکنه ها به‌خوبی نشان داده شود. مخروطه افکنه های منطقه یکی از مراکز مهم تأمین‌کننده نیازهای زراعی و کشاورزی سکونتگاه های اطراف به شمار می آیند. نتایج حاصل از بررسی مخروطه افکنه های منطقه مورد مطالعه حاکی از آن است که این مناطق به‌دلایلی‌چند ازجمله نزدیکی به گسل ها و دارا بودن سازند های سست و متخلخل (آبرفت‌های کواترنر)، در معرض خطرات ناشی از زلزله هستند. توان لرزه زایی گسل ها و پهنه بندی خطر آن‌ها بر روی مخروط افکنه ها با استفاده از روش تحلیل فضایی بربریان می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص های ژئومورفیک (VF، B، SMF، FCI) میزان فعالیت تکتونیک در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. سپس توان لرزه زایی گسل های موجود در سطح و مجاورت مخروط افکنه ها با روش های زارع، مهاجر- اشجعی، ملویل و اسمیت محاسبه گردید، درنهایت با استفاده از روش تحلیل فضایی بربریان میزان خطر گسل بر روی مخروط-افکنه ها و کاربری های مختلف انسانی موجود بر سطح آن‌ها و درصد تراکم کاربری ها در حریم گسل محاسبه گردید، و همچنین نتایج حاصل از پهنه بندی خطر گسل بر روی مخروط افکنه ها نیز بیانگر آن است که 58 /٠مناطق مسکونی، 69/٠ زمین زراعی، 61/٠ چشمه ها و 39/٠خطوط ارتباطی در حریم ۱٠٠٠متری گسل (محدوده با خطر بالا) قراردارند و قابلیت لرزه زایی گسل‌ها با طول گسل ارتباط مستقیم وجود دارد.
topic تکتونیک
مخروط افکنه
توان لرزه زایی
دامنه های کوه سهند
url https://geoeh.um.ac.ir/article_29706_cc527c09268a13b2a6e092b2668d6c85.pdf
work_keys_str_mv AT ʿqylmddy brrsyʿmlḵrdnỷwtḵtwnyḵbrmkẖrwṭạfḵnhhạbạtạḵydbrtwạnlrzhkẖyzygslhạmnṭqhmwrdmṭạlʿhdạmnhhạysẖmạlgẖrbshnd
AT dạwdmkẖtạry brrsyʿmlḵrdnỷwtḵtwnyḵbrmkẖrwṭạfḵnhhạbạtạḵydbrtwạnlrzhkẖyzygslhạmnṭqhmwrdmṭạlʿhdạmnhhạysẖmạlgẖrbshnd
AT ḥmdyhsẖyrzạdy brrsyʿmlḵrdnỷwtḵtwnyḵbrmkẖrwṭạfḵnhhạbạtạḵydbrtwạnlrzhkẖyzygslhạmnṭqhmwrdmṭạlʿhdạmnhhạysẖmạlgẖrbshnd
AT ạrslạnmhrwrz brrsyʿmlḵrdnỷwtḵtwnyḵbrmkẖrwṭạfḵnhhạbạtạḵydbrtwạnlrzhkẖyzygslhạmnṭqhmwrdmṭạlʿhdạmnhhạysẖmạlgẖrbshnd
_version_ 1721436997322539008