تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه

افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق‌های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک , Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbone...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل اصغری میدانی, اسماعیل کریمی
Format: Article
Language:fas
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2013-09-01
Series:پژوهشهای زراعی ایران
Subjects:
Online Access:https://jcesc.um.ac.ir/article_36292_0cb12a5af326170c193a02387037679c.pdf
Description
Summary:افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق‌های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک , Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbonensis velox67به عنوان فاکتور اصلی و سه عمق کشت (4- 2 ، 7-5 و10-8 سانتی متر) به عنوان فاکتور فرعی بصورت استریپ پلات با 9 تیمار در سه تکرار و بر اساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی به مدت سه سال زراعی به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر عمق کشت بر عملکرد ماشک در سطح 1% معنی دار بوده و عمق کشت 10-8 سانتی متر به ترتیب با 364/5، 416/3، 389/4 و 081/1 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه و عمق کشت 4 – 2 سانتیمتر به ترتیب با 888/4، 813/2، 729/3 و 825/0 تن در هکتار کمترین عملکردهای مذکور را به همراه دارد. در این میان بیشترین عملکردهای یاد شده متعلق به گونه داسی کارپا بوده و به ترتیب عبارت بودند از 632/5 ، 532/3، 614/4، و 065/1 تن در هکتار. علاوه بر این مطالعه رطوبت خاک در زمان 10 درصد گلدهی ماشک نشان داد که گونه داسی کارپا کمترین تخلیه رطوبتی از خاک را در عمق صفر تا 30 سانتی متری دارد، به طوریکه متوسط درصد رطوبت وزنی خاک برای رقم داسی کارپا 31/26، ساتیوا 76/23 و ناربنوسیس 5/22 بود.
ISSN:2008-1472
2423-3978