تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه

افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق‌های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک , Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbone...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل اصغری میدانی, اسماعیل کریمی
Format: Article
Language:fas
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2013-09-01
Series:پژوهشهای زراعی ایران
Subjects:
Online Access:https://jcesc.um.ac.ir/article_36292_0cb12a5af326170c193a02387037679c.pdf
id doaj-31b8df8a339240c38f868faaa4c50715
record_format Article
spelling doaj-31b8df8a339240c38f868faaa4c507152021-06-12T03:58:49ZfasFerdowsi University of Mashhadپژوهشهای زراعی ایران2008-14722423-39782013-09-0111343010.22067/gsc.v11i3.2974236292تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغهجلیل اصغری میدانیاسماعیل کریمیافزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق‌های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک , Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbonensis velox67به عنوان فاکتور اصلی و سه عمق کشت (4- 2 ، 7-5 و10-8 سانتی متر) به عنوان فاکتور فرعی بصورت استریپ پلات با 9 تیمار در سه تکرار و بر اساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی به مدت سه سال زراعی به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر عمق کشت بر عملکرد ماشک در سطح 1% معنی دار بوده و عمق کشت 10-8 سانتی متر به ترتیب با 364/5، 416/3، 389/4 و 081/1 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه و عمق کشت 4 – 2 سانتیمتر به ترتیب با 888/4، 813/2، 729/3 و 825/0 تن در هکتار کمترین عملکردهای مذکور را به همراه دارد. در این میان بیشترین عملکردهای یاد شده متعلق به گونه داسی کارپا بوده و به ترتیب عبارت بودند از 632/5 ، 532/3، 614/4، و 065/1 تن در هکتار. علاوه بر این مطالعه رطوبت خاک در زمان 10 درصد گلدهی ماشک نشان داد که گونه داسی کارپا کمترین تخلیه رطوبتی از خاک را در عمق صفر تا 30 سانتی متری دارد، به طوریکه متوسط درصد رطوبت وزنی خاک برای رقم داسی کارپا 31/26، ساتیوا 76/23 و ناربنوسیس 5/22 بود.https://jcesc.um.ac.ir/article_36292_0cb12a5af326170c193a02387037679c.pdfرطوبت وزنی خاکشرایط دیمعمق کاشتماشک
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author جلیل اصغری میدانی
اسماعیل کریمی
spellingShingle جلیل اصغری میدانی
اسماعیل کریمی
تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
پژوهشهای زراعی ایران
رطوبت وزنی خاک
شرایط دیم
عمق کاشت
ماشک
author_facet جلیل اصغری میدانی
اسماعیل کریمی
author_sort جلیل اصغری میدانی
title تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
title_short تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
title_full تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
title_fullStr تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
title_full_unstemmed تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
title_sort تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه
publisher Ferdowsi University of Mashhad
series پژوهشهای زراعی ایران
issn 2008-1472
2423-3978
publishDate 2013-09-01
description افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق‌های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک , Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbonensis velox67به عنوان فاکتور اصلی و سه عمق کشت (4- 2 ، 7-5 و10-8 سانتی متر) به عنوان فاکتور فرعی بصورت استریپ پلات با 9 تیمار در سه تکرار و بر اساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی به مدت سه سال زراعی به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر عمق کشت بر عملکرد ماشک در سطح 1% معنی دار بوده و عمق کشت 10-8 سانتی متر به ترتیب با 364/5، 416/3، 389/4 و 081/1 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه و عمق کشت 4 – 2 سانتیمتر به ترتیب با 888/4، 813/2، 729/3 و 825/0 تن در هکتار کمترین عملکردهای مذکور را به همراه دارد. در این میان بیشترین عملکردهای یاد شده متعلق به گونه داسی کارپا بوده و به ترتیب عبارت بودند از 632/5 ، 532/3، 614/4، و 065/1 تن در هکتار. علاوه بر این مطالعه رطوبت خاک در زمان 10 درصد گلدهی ماشک نشان داد که گونه داسی کارپا کمترین تخلیه رطوبتی از خاک را در عمق صفر تا 30 سانتی متری دارد، به طوریکه متوسط درصد رطوبت وزنی خاک برای رقم داسی کارپا 31/26، ساتیوا 76/23 و ناربنوسیس 5/22 بود.
topic رطوبت وزنی خاک
شرایط دیم
عمق کاشت
ماشک
url https://jcesc.um.ac.ir/article_36292_0cb12a5af326170c193a02387037679c.pdf
work_keys_str_mv AT jlylạṣgẖrymydạny tạtẖyrʿmqḵsẖtbrʿmlḵrdmạsẖḵʿlwfhạyviciasppdrsẖrạyṭdymdrmrạgẖh
AT ạsmạʿylḵrymy tạtẖyrʿmqḵsẖtbrʿmlḵrdmạsẖḵʿlwfhạyviciasppdrsẖrạyṭdymdrmrạgẖh
_version_ 1721381367942479872