آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز

محتوای کل کربن آلی (TOC) یکی از نخستین عوامل مهم در مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشأ است. این پارامتر با ارزش توسط دستگاه‌هایی همچون پیرولیز راک- ایول اندازه‌گیری می‌شود، که با وجود دقت زیاد بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است. پژوهش حاضر یک مدل‌سازی مدرن ترکیبی را برای تخمین مقادیر TOC پیشنهاد نموده است. روش هی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: زیبا حسینی, اسداله محبوبی, علی کدخدایی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2017-08-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_798_45d63e554585d808ba56ab0fa3d0d5a6.pdf
id doaj-391375d445604d139abdb4d06e74fe77
record_format Article
spelling doaj-391375d445604d139abdb4d06e74fe772020-11-25T01:20:42ZfasResearch Institute of Petroleum IndustryPizhūhish-i Naft2345-29002383-45282017-08-01273-96485910.22078/pr.2017.2414.2112798آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواززیبا حسینی0اسداله محبوبی1علی کدخدایی2گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانگروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانگروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانمحتوای کل کربن آلی (TOC) یکی از نخستین عوامل مهم در مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشأ است. این پارامتر با ارزش توسط دستگاه‌هایی همچون پیرولیز راک- ایول اندازه‌گیری می‌شود، که با وجود دقت زیاد بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است. پژوهش حاضر یک مدل‌سازی مدرن ترکیبی را برای تخمین مقادیر TOC پیشنهاد نموده است. روش هیبریدی PSO-BP الگوریتمی تکامل یافته از ادغام دو الگوریتم هوشمند بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم پس انتشار خطا است، که با دقت بالایی روابط بین داده‌های چهار نگاره پتروفیزیکی (گاما، نوترون، مقاومت و صوتی) با TOC را شناسایی می‌کند. در این مطالعه نمونه‌های سنگ منشأ از سازندهای پابده، گورپی و کژدمی از میدان نفتی اهواز بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که انطباق بسیار خوب میان مقادیر TOC برآورد شده توسط الگوریتم هیبریدی PSO-BP نسبت به مقادیر اندازه‌گیری شده با پیرولیز راک- ایول وجود دارد. مقایسه نتایج با مطالعات پیشین نیز نشان می‌دهد که روش طراحی شده PSO-BP، نسبت به الگوریتم‌های جداگانه یا روش‌های ترکیبی مشابهی که تاکنون مطرح شده‌اند در تخمین مقادیر TOC در میدان نفتی اهواز کارایی بیشتری دارد.https://pr.ripi.ir/article_798_45d63e554585d808ba56ab0fa3d0d5a6.pdfمحتوای کل کربن آلی (toc)الگوریتم هیبریدی pso-bpداده‌های پتروفیزیکیسنگ‌های منشأمیدان نفتی اهواز
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author زیبا حسینی
اسداله محبوبی
علی کدخدایی
spellingShingle زیبا حسینی
اسداله محبوبی
علی کدخدایی
آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
Pizhūhish-i Naft
محتوای کل کربن آلی (toc)
الگوریتم هیبریدی pso-bp
داده‌های پتروفیزیکی
سنگ‌های منشأ
میدان نفتی اهواز
author_facet زیبا حسینی
اسداله محبوبی
علی کدخدایی
author_sort زیبا حسینی
title آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
title_short آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
title_full آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
title_fullStr آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
title_full_unstemmed آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
title_sort آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین toc در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز
publisher Research Institute of Petroleum Industry
series Pizhūhish-i Naft
issn 2345-2900
2383-4528
publishDate 2017-08-01
description محتوای کل کربن آلی (TOC) یکی از نخستین عوامل مهم در مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشأ است. این پارامتر با ارزش توسط دستگاه‌هایی همچون پیرولیز راک- ایول اندازه‌گیری می‌شود، که با وجود دقت زیاد بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است. پژوهش حاضر یک مدل‌سازی مدرن ترکیبی را برای تخمین مقادیر TOC پیشنهاد نموده است. روش هیبریدی PSO-BP الگوریتمی تکامل یافته از ادغام دو الگوریتم هوشمند بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم پس انتشار خطا است، که با دقت بالایی روابط بین داده‌های چهار نگاره پتروفیزیکی (گاما، نوترون، مقاومت و صوتی) با TOC را شناسایی می‌کند. در این مطالعه نمونه‌های سنگ منشأ از سازندهای پابده، گورپی و کژدمی از میدان نفتی اهواز بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که انطباق بسیار خوب میان مقادیر TOC برآورد شده توسط الگوریتم هیبریدی PSO-BP نسبت به مقادیر اندازه‌گیری شده با پیرولیز راک- ایول وجود دارد. مقایسه نتایج با مطالعات پیشین نیز نشان می‌دهد که روش طراحی شده PSO-BP، نسبت به الگوریتم‌های جداگانه یا روش‌های ترکیبی مشابهی که تاکنون مطرح شده‌اند در تخمین مقادیر TOC در میدان نفتی اهواز کارایی بیشتری دارد.
topic محتوای کل کربن آلی (toc)
الگوریتم هیبریدی pso-bp
داده‌های پتروفیزیکی
سنگ‌های منشأ
میدان نفتی اهواز
url https://pr.ripi.ir/article_798_45d63e554585d808ba56ab0fa3d0d5a6.pdf
work_keys_str_mv AT zybạḥsyny ậnạlyzyḵmdlsạzytrḵybybhmnẓwrtʿyyntocdrsnghạymnsẖạmydạnnftyạhwạz
AT ạsdạlhmḥbwby ậnạlyzyḵmdlsạzytrḵybybhmnẓwrtʿyyntocdrsnghạymnsẖạmydạnnftyạhwạz
AT ʿlyḵdkẖdạyy ậnạlyzyḵmdlsạzytrḵybybhmnẓwrtʿyyntocdrsnghạymnsẖạmydạnnftyạhwạz
_version_ 1725132639192481792