آنالیز یک مدل‌سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ‌های منشأ میدان نفتی اهواز

محتوای کل کربن آلی (TOC) یکی از نخستین عوامل مهم در مطالعات ژئوشیمیایی سنگ منشأ است. این پارامتر با ارزش توسط دستگاه‌هایی همچون پیرولیز راک- ایول اندازه‌گیری می‌شود، که با وجود دقت زیاد بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است. پژوهش حاضر یک مدل‌سازی مدرن ترکیبی را برای تخمین مقادیر TOC پیشنهاد نموده است. روش هی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: زیبا حسینی, اسداله محبوبی, علی کدخدایی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2017-08-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_798_45d63e554585d808ba56ab0fa3d0d5a6.pdf