جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

استفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و ortho...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی اکبر رسولی, مسعود مینائی, محمود داوودی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2007-04-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_27807_b673eb95f68da0cf90f3b66c0124807b.pdf
id doaj-58efd3db9ff44cf0b8507c6993b75439
record_format Article
spelling doaj-58efd3db9ff44cf0b8507c6993b754392020-11-25T00:03:40Zfasسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحاطلاعات جغرافیایی2588-38602588-38792007-04-011661434627807جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دورعلی اکبر رسولی0مسعود مینائی1محمود داوودی2عضو هیئت علمى گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه تبریزدانشجوى کارشناسى ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تهراندانشجوى کارشناسى ارشد اقلیم‏ شناسى دانشگاه تهراناستفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و orthoimages KVR-1000 روسى. مثال هایى از مطالعات آب و هوایى، مسیرهاى حمل و نقل، منابع آب، مناطق حفاظت شده و بقایاى کاربرى زمین انسانى به منظور اینکه پتانسیل داده‏ هاى سنجش از دور را نشان دهند، وجود دارند. انتخاب صحیح داده ‏هاى تصویرى در کاربرد سنجش از دور به منظور کسب نتایج قابل ملاحظه در مستند سازى و دیده بانى فعالیت هاى انسانى یک ضرورت مهم است.http://www.sepehr.org/article_27807_b673eb95f68da0cf90f3b66c0124807b.pdfکوه ‏دماوندرشته‏ کوه ‏البرزایرانKVR-1000؛ CORONA؛ SSEOP KFA-1000داده ‏هاى تصویرى ماهواره ‏اىآب و هوامسیرهاى حمل و نقلآبمناطق حفاظت شدهبازمانده‏ ها و بقایا
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author علی اکبر رسولی
مسعود مینائی
محمود داوودی
spellingShingle علی اکبر رسولی
مسعود مینائی
محمود داوودی
جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
اطلاعات جغرافیایی
کوه ‏دماوند
رشته‏ کوه ‏البرز
ایران
KVR-1000؛ CORONA؛ SSEOP KFA-1000
داده ‏هاى تصویرى ماهواره ‏اى
آب و هوا
مسیرهاى حمل و نقل
آب
مناطق حفاظت شده
بازمانده‏ ها و بقایا
author_facet علی اکبر رسولی
مسعود مینائی
محمود داوودی
author_sort علی اکبر رسولی
title جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
title_short جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
title_full جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
title_fullStr جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
title_full_unstemmed جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
title_sort جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور
publisher سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
series اطلاعات جغرافیایی
issn 2588-3860
2588-3879
publishDate 2007-04-01
description استفاده از داده ‏هاى سنجش از دور با مثال از جهان کوه دماوند (5671 متر) در رشته کوه البرز ایران به وضوح نشان داده شده است. به چندین نوع داده ماهواره‏ اى نیاز بود تا انجام کار پیچیده تک نگارى از این رشته کوه ممکن شود: تصاویر  SSEOPاز ناسا، تصاویر KFA-1000 روسمى، تصاویر پانورامیک CORONA از ناسا و orthoimages KVR-1000 روسى. مثال هایى از مطالعات آب و هوایى، مسیرهاى حمل و نقل، منابع آب، مناطق حفاظت شده و بقایاى کاربرى زمین انسانى به منظور اینکه پتانسیل داده‏ هاى سنجش از دور را نشان دهند، وجود دارند. انتخاب صحیح داده ‏هاى تصویرى در کاربرد سنجش از دور به منظور کسب نتایج قابل ملاحظه در مستند سازى و دیده بانى فعالیت هاى انسانى یک ضرورت مهم است.
topic کوه ‏دماوند
رشته‏ کوه ‏البرز
ایران
KVR-1000؛ CORONA؛ SSEOP KFA-1000
داده ‏هاى تصویرى ماهواره ‏اى
آب و هوا
مسیرهاى حمل و نقل
آب
مناطق حفاظت شده
بازمانده‏ ها و بقایا
url http://www.sepehr.org/article_27807_b673eb95f68da0cf90f3b66c0124807b.pdf
work_keys_str_mv AT ʿlyạḵbrrswly jhạnḵwhdmạwndmstndsạzywdydhbạnyfʿạlythạyạnsạnybạạstfạdhạzdạdhhạysnjsẖạzdwr
AT msʿwdmynạỷy jhạnḵwhdmạwndmstndsạzywdydhbạnyfʿạlythạyạnsạnybạạstfạdhạzdạdhhạysnjsẖạzdwr
AT mḥmwddạwwdy jhạnḵwhdmạwndmstndsạzywdydhbạnyfʿạlythạyạnsạnybạạstfạdhạzdạdhhạysnjsẖạzdwr
_version_ 1725432532715962368