دلایل انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در آن رشته در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

انگیزه های انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عبدالحسین شکورنیا, فاطمه احمدی, سید رضا سعیدیان
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2016-01-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79775_698a100a2bcc5dd86beb789c08174df2.pdf
Description
Summary:انگیزه های انتخاب رشته ضمن تأثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1392 روی 430 دستیار پزشکی به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بود مشتمل بر 24 سؤال که در یک مطالعه ی مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون‌های تی مستقل و مجذور کای با استفاده از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS انجام شد. از 430 دستیار تعداد 219 نفر (52 درصد) مرد و تعداد 310 نفر (75 درصد) متأهل با میانگین سنی 9/4±8/34 بودند. توانایی انجام کار بهتر، بالابردن دانش و آگاهی و علاقه ی شخصی به ترتیب با میانگین 45/4، 39/4 و 36/4 به عنوان بالاترین اولویت بیشترین تأثیر؛ و راحتی و بی دردسر بودن، نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 33/2، 50/2 به عنوان پایین ترین اولویت کمترین تأثیر را در انتخاب رشته ی تخصصی داشتند. تعداد 284 نفر (7/66 درصد) از رشته ی تحصیلی رضایت داشتند و تعداد 142 نفر (3/33 درصد) اعلام داشتند که از رشته ی تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تأهل تفاوت معناداری نداشت. یافته های این پژوهش می تواند در شناسایی انگیزه های ادامه ی تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان مؤثر باشد.
ISSN:2251-6506
2345-2757