استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)

فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مخرب‌ترین پدیده‌هایی است که موجب خسارت‌های فراوان در مناطق مختلف شده ‌است. از طرفی جهت مبارزه با این پدیده و اجرای پروژه‌های حفاظت خاک، نیاز به آگاهی از اطلاعات مکانی منابع رسوبات تولیدی در یک منطقه است. روش انگشت‌نگاری رسوب بر پایه ردیاب‌های ژئوشیمیایی، آلی، نسبت‌های...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: احمد نوحه گر, محمد کاظمی, سید جواد احمدی, حمید غلامی, رسول مهدوی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2017-06-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_31021_ca491455d14247da34846620b08629da.pdf
id doaj-6739bd223dcb46a9949228a0df8f7561
record_format Article
spelling doaj-6739bd223dcb46a9949228a0df8f75612021-05-19T04:57:52ZengFerdowsi University of Mashhadجغرافیا و مخاطرات محیطی2322-16822383-30762017-06-0162173510.22067/geo.v6i2.5594531021استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)احمد نوحه گر0محمد کاظمی1سید جواد احمدی2حمید غلامی3رسول مهدوی4دانشگاه تهرانهرمزگانسازمان انرژی اتمیهرمزگانهرمزگانفرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مخرب‌ترین پدیده‌هایی است که موجب خسارت‌های فراوان در مناطق مختلف شده ‌است. از طرفی جهت مبارزه با این پدیده و اجرای پروژه‌های حفاظت خاک، نیاز به آگاهی از اطلاعات مکانی منابع رسوبات تولیدی در یک منطقه است. روش انگشت‌نگاری رسوب بر پایه ردیاب‌های ژئوشیمیایی، آلی، نسبت‌های ایزوتوپی و نیز استفاده از مدل‌های ترکیبی مختلف باعث شناخت سهم منابع مختلف رسوب در یک ناحیه می‌شود. در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب بهینه ردیاب‌های آلی، ژئوشیمیایی و نسبت‌های ایزوتوپی اقدام به تفکیک منابع مختلف فرسایش و تولید رسوب و سپس تعیین سهم این منابع با استفاده از مدل‌های کالینز (Collins)، کالینز اصلاح‌شده (M Collins)، موتا (Motha)، لاندور (Landwehr) و اسلاتری (Slattery) شد. جهت تعیین بهترین مدل در این‌باره از شاخص‌های GOF، RMSE و تطبیق نتایج با اندازه‌گیری واقعی مقادیر رسوب برپایه مدل BLM و واحدهای شدت فرسایش استفاده شد. عناصر کربن، مس، تیتانیوم و سیلیکون به‌عنوان ردیاب‌های تفکیک کننده واحدهای کاربری اراضی شناخته شدند و مدل‌ ترکیبی کالینز اصلاح شده (M Collins) با شاخص‌های GOF، 9/99% و RMSE، 07/2% به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد. نتایج اندازه‌گیری صحرایی میزان رسوب تولیدی از کاربری‌های مختلف اراضی نشان داد مراتع با پوشش‌های گیاهی ضعیف و متوسط و با اهمیّت ‌نسبی 87/3 در اولویّت مدیریت حفاظت خاک قرار دارند. مدل‌های ترکیبی نشان دادند بیشترین سهم در فرسایش و رسوب حوزه مربوط به مراتع ضعیف و تخریب یافته منطقه با درصد مساحت 75/16 و سهم 04/57 درصد می‌باشد و اراضی زراعی کمترین نقش را تولید رسوب منطقه دارند. همچنین نتایج مدل‌ موتا با ضریب همبستگی 924/0 کمترین اختلاف را با مقادیر اندازه‌گیری‌شده داشت.https://geoeh.um.ac.ir/article_31021_ca491455d14247da34846620b08629da.pdfانگشت نگاریردیاب هارسوبمدل های ترکیبیتنگ بستانک
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author احمد نوحه گر
محمد کاظمی
سید جواد احمدی
حمید غلامی
رسول مهدوی
spellingShingle احمد نوحه گر
محمد کاظمی
سید جواد احمدی
حمید غلامی
رسول مهدوی
استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
جغرافیا و مخاطرات محیطی
انگشت نگاری
ردیاب ها
رسوب
مدل های ترکیبی
تنگ بستانک
author_facet احمد نوحه گر
محمد کاظمی
سید جواد احمدی
حمید غلامی
رسول مهدوی
author_sort احمد نوحه گر
title استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
title_short استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
title_full استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
title_fullStr استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
title_full_unstemmed استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
title_sort استفاده از مدل‌های ترکیبی و ردیاب‌ها جهت تعیین سهم واحدهای کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ‌بستانک، استان فارس)
publisher Ferdowsi University of Mashhad
series جغرافیا و مخاطرات محیطی
issn 2322-1682
2383-3076
publishDate 2017-06-01
description فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مخرب‌ترین پدیده‌هایی است که موجب خسارت‌های فراوان در مناطق مختلف شده ‌است. از طرفی جهت مبارزه با این پدیده و اجرای پروژه‌های حفاظت خاک، نیاز به آگاهی از اطلاعات مکانی منابع رسوبات تولیدی در یک منطقه است. روش انگشت‌نگاری رسوب بر پایه ردیاب‌های ژئوشیمیایی، آلی، نسبت‌های ایزوتوپی و نیز استفاده از مدل‌های ترکیبی مختلف باعث شناخت سهم منابع مختلف رسوب در یک ناحیه می‌شود. در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب بهینه ردیاب‌های آلی، ژئوشیمیایی و نسبت‌های ایزوتوپی اقدام به تفکیک منابع مختلف فرسایش و تولید رسوب و سپس تعیین سهم این منابع با استفاده از مدل‌های کالینز (Collins)، کالینز اصلاح‌شده (M Collins)، موتا (Motha)، لاندور (Landwehr) و اسلاتری (Slattery) شد. جهت تعیین بهترین مدل در این‌باره از شاخص‌های GOF، RMSE و تطبیق نتایج با اندازه‌گیری واقعی مقادیر رسوب برپایه مدل BLM و واحدهای شدت فرسایش استفاده شد. عناصر کربن، مس، تیتانیوم و سیلیکون به‌عنوان ردیاب‌های تفکیک کننده واحدهای کاربری اراضی شناخته شدند و مدل‌ ترکیبی کالینز اصلاح شده (M Collins) با شاخص‌های GOF، 9/99% و RMSE، 07/2% به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد. نتایج اندازه‌گیری صحرایی میزان رسوب تولیدی از کاربری‌های مختلف اراضی نشان داد مراتع با پوشش‌های گیاهی ضعیف و متوسط و با اهمیّت ‌نسبی 87/3 در اولویّت مدیریت حفاظت خاک قرار دارند. مدل‌های ترکیبی نشان دادند بیشترین سهم در فرسایش و رسوب حوزه مربوط به مراتع ضعیف و تخریب یافته منطقه با درصد مساحت 75/16 و سهم 04/57 درصد می‌باشد و اراضی زراعی کمترین نقش را تولید رسوب منطقه دارند. همچنین نتایج مدل‌ موتا با ضریب همبستگی 924/0 کمترین اختلاف را با مقادیر اندازه‌گیری‌شده داشت.
topic انگشت نگاری
ردیاب ها
رسوب
مدل های ترکیبی
تنگ بستانک
url https://geoeh.um.ac.ir/article_31021_ca491455d14247da34846620b08629da.pdf
work_keys_str_mv AT ạḥmdnwḥhgr ạstfạdhạzmdlhạytrḵybywrdyạbhạjhttʿyynshmwạḥdhạyḵạrbryạrạḍydrmyzạnfrsạysẖwrswbmṭạlʿhmwrdyḥwzhậbkẖyztngbstạnḵạstạnfạrs
AT mḥmdḵạẓmy ạstfạdhạzmdlhạytrḵybywrdyạbhạjhttʿyynshmwạḥdhạyḵạrbryạrạḍydrmyzạnfrsạysẖwrswbmṭạlʿhmwrdyḥwzhậbkẖyztngbstạnḵạstạnfạrs
AT sydjwạdạḥmdy ạstfạdhạzmdlhạytrḵybywrdyạbhạjhttʿyynshmwạḥdhạyḵạrbryạrạḍydrmyzạnfrsạysẖwrswbmṭạlʿhmwrdyḥwzhậbkẖyztngbstạnḵạstạnfạrs
AT ḥmydgẖlạmy ạstfạdhạzmdlhạytrḵybywrdyạbhạjhttʿyynshmwạḥdhạyḵạrbryạrạḍydrmyzạnfrsạysẖwrswbmṭạlʿhmwrdyḥwzhậbkẖyztngbstạnḵạstạnfạrs
AT rswlmhdwy ạstfạdhạzmdlhạytrḵybywrdyạbhạjhttʿyynshmwạḥdhạyḵạrbryạrạḍydrmyzạnfrsạysẖwrswbmṭạlʿhmwrdyḥwzhậbkẖyztngbstạnḵạstạnfạrs
_version_ 1721437032373288960