پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس

دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: سمیه خسروی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2012-08-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_26264_964619e3cda8ee6e882958f4d8a4f4cd.pdf
id doaj-812b697b8fe14ace9937238526a8d152
record_format Article
spelling doaj-812b697b8fe14ace9937238526a8d1522020-11-24T23:45:17Zfasسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحاطلاعات جغرافیایی2588-38602588-38792012-08-012182798426264پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکسسمیه خسروی0کارشناس ارشد ژئومورفولوژیدامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن حدود 970 متراست، این ارتفاع تا 3895 متر در خط الرأس قله‌های کرکس افزایش می‌یابد. منطقة مورد مطالعه محدود به دو حوضة آبریز به نام‌های نطنز (اوره، طامه) و هنجن (برزرود و چیمه‌رود) می‌باشد. این دو حوضه جزء حوضة آبریز اردستان محسوب می‌شوند. دو واحد عمدة ژئومورفولوژی منطقه عبارتند از: -  ارتفاعات بلند کرکس که اکثر این ارتفاعات بلندتراز3000 متر می‌باشد. -  یک منطقة پست و فروافتاده که پست‌ترین نقطه آن 970 متر ارتفاع دارد و جزئی از نوار فرونشست قم- اردکان می‌باشد. ساختار زمین‌شناسی، تنوع آب و هوایی، ویژگی‌های لیتولوژی، توپوگرافی و هیدرولوژی فعلی منطقه و عوامل مورفودینامیک فعال آن سبب شده‌اند که در دامنة شمال شرقی کرکس، پدیده‌های ژئومورفولوژی تنوع چشمگیری داشته باشند. به طوری که در ارتفاعات فوقانی رشته کوه کرکس سیستم شکل‌زایی مجاور یخچالی و در دشت (دشت بادرود) سیستم فرسایشی مناطق خشک حاکمیت دارد.http://www.sepehr.org/article_26264_964619e3cda8ee6e882958f4d8a4f4cd.pdfدامنة شمال شرقی کوه کرکسدشت بادرودتکتونیکعوامل مورفودینامیکاشکال تراکمی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author سمیه خسروی
spellingShingle سمیه خسروی
پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
اطلاعات جغرافیایی
دامنة شمال شرقی کوه کرکس
دشت بادرود
تکتونیک
عوامل مورفودینامیک
اشکال تراکمی
author_facet سمیه خسروی
author_sort سمیه خسروی
title پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
title_short پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
title_full پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
title_fullStr پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
title_full_unstemmed پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
title_sort پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس
publisher سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
series اطلاعات جغرافیایی
issn 2588-3860
2588-3879
publishDate 2012-08-01
description دامنة شمال شرقی کرکس به عنوان بخشی از تودة کوهستانی کرکس به شمار می‌رود که در جنوب غرب شهرستان نطنز واقع شده و درجهت شمال غربی- جنوب شرقی امتداد یافته است. این منطقه  در محدودة  جغرافیایی´30   ˚51 تا ´4     ˚52 طول شرقی و´26  ˚33 تا ´48   ˚33  عرض شمالی واقع شده است. ارتفاع زمین در پست‌ترین نقاط آن حدود 970 متراست، این ارتفاع تا 3895 متر در خط الرأس قله‌های کرکس افزایش می‌یابد. منطقة مورد مطالعه محدود به دو حوضة آبریز به نام‌های نطنز (اوره، طامه) و هنجن (برزرود و چیمه‌رود) می‌باشد. این دو حوضه جزء حوضة آبریز اردستان محسوب می‌شوند. دو واحد عمدة ژئومورفولوژی منطقه عبارتند از: -  ارتفاعات بلند کرکس که اکثر این ارتفاعات بلندتراز3000 متر می‌باشد. -  یک منطقة پست و فروافتاده که پست‌ترین نقطه آن 970 متر ارتفاع دارد و جزئی از نوار فرونشست قم- اردکان می‌باشد. ساختار زمین‌شناسی، تنوع آب و هوایی، ویژگی‌های لیتولوژی، توپوگرافی و هیدرولوژی فعلی منطقه و عوامل مورفودینامیک فعال آن سبب شده‌اند که در دامنة شمال شرقی کرکس، پدیده‌های ژئومورفولوژی تنوع چشمگیری داشته باشند. به طوری که در ارتفاعات فوقانی رشته کوه کرکس سیستم شکل‌زایی مجاور یخچالی و در دشت (دشت بادرود) سیستم فرسایشی مناطق خشک حاکمیت دارد.
topic دامنة شمال شرقی کوه کرکس
دشت بادرود
تکتونیک
عوامل مورفودینامیک
اشکال تراکمی
url http://www.sepehr.org/article_26264_964619e3cda8ee6e882958f4d8a4f4cd.pdf
work_keys_str_mv AT smyhkẖsrwy pzẖwhsẖydrzmynhyzẖỷwmwrfwlwzẖyṣḥrạyydạmnhysẖmạlsẖrqyḵwhḵrḵs
_version_ 1725496357363384320