بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه‌سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری

سازند آسماری به سن الیگوسن- میوسن مهم‌ترین سنگ مخزن میدان نفتی آغاجاری در فرو افتادگی دزفول در جنوب غرب ایران بوده که از سنگ‌های آهکی و دولومیتی و بخش ماسه سنگی اهواز تشکیل شده است. هدف از این مطالعه شناسایی، تفکیک و تفسیر فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در چاه‌های شماره...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فاطمه دبیری, محمد خانه باد, اسداله محبوبی, رضا موسوی حرمی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2016-04-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_616_6843638fbe0142fdc8923c9f2acc03a0.pdf

Similar Items