بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

<span>امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فریده صفی خانی, علیرضا اولی پور, کریم بیت سیاح, محبوبه ثابت ایمانی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-07-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90483_471ed818d6a6b059b5a30c7c62f657a5.pdf
Description
Summary:<span>امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی اکتسابی است، اهمیت آن در برنامه‌ریزی آموزشی الزامی به نظر می‌رسد. در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر به دنبال بررسی دانشجویان رشتة مدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامعة فراگیر اندازه‌گیری شود و درجهت پیشرفت آن، اقدامات لازم صورت گیرد. مطالعة حاضر تعداد 51 نفر (37 دختر و 14 پسر) دانشجوی رشتة مدارک پزشکی را به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای انتخاب نمود. نوع مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و ابزار سنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل گلمن می‌باشد. یافته‌های مطالعه نشان داده که 1/45% دارای هوش هیجانی مطلوب، 6/21% دارای هوش هیجانی متوسط و 3/33% دارای هوش هیجانی پایین می‌باشند. این نتایج بیانگر این است که برنامه‌ریزی اهداف آموزشی در حوزة عاطفی نیاز به دقت بیشتری دارد</span>
ISSN:2251-6506
2345-2757