بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

<span>امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فریده صفی خانی, علیرضا اولی پور, کریم بیت سیاح, محبوبه ثابت ایمانی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2019-07-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90483_471ed818d6a6b059b5a30c7c62f657a5.pdf
id doaj-9633c724306b4ccf9f9b9c7cf1cb323e
record_format Article
spelling doaj-9633c724306b4ccf9f9b9c7cf1cb323e2020-11-25T02:50:39ZfasAhvaz Jundishapur University of Medical Sciencesتوسعه آموزش جندی‌شاپور2251-65062345-27572019-07-0112242790483بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوازفریده صفی خانی0علیرضا اولی پور1کریم بیت سیاح2محبوبه ثابت ایمانی3مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایرانعضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایرانپزشک عمومی، بیمارستان سلامت، اهواز، ایران.عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه ای نیشابور، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.<span>امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی اکتسابی است، اهمیت آن در برنامه‌ریزی آموزشی الزامی به نظر می‌رسد. در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر به دنبال بررسی دانشجویان رشتة مدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامعة فراگیر اندازه‌گیری شود و درجهت پیشرفت آن، اقدامات لازم صورت گیرد. مطالعة حاضر تعداد 51 نفر (37 دختر و 14 پسر) دانشجوی رشتة مدارک پزشکی را به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای انتخاب نمود. نوع مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و ابزار سنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل گلمن می‌باشد. یافته‌های مطالعه نشان داده که 1/45% دارای هوش هیجانی مطلوب، 6/21% دارای هوش هیجانی متوسط و 3/33% دارای هوش هیجانی پایین می‌باشند. این نتایج بیانگر این است که برنامه‌ریزی اهداف آموزشی در حوزة عاطفی نیاز به دقت بیشتری دارد</span>http://journals.ajums.ac.ir/article_90483_471ed818d6a6b059b5a30c7c62f657a5.pdfهوش هیجانیآموزشدانشجویان
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author فریده صفی خانی
علیرضا اولی پور
کریم بیت سیاح
محبوبه ثابت ایمانی
spellingShingle فریده صفی خانی
علیرضا اولی پور
کریم بیت سیاح
محبوبه ثابت ایمانی
بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
توسعه آموزش جندی‌شاپور
هوش هیجانی
آموزش
دانشجویان
author_facet فریده صفی خانی
علیرضا اولی پور
کریم بیت سیاح
محبوبه ثابت ایمانی
author_sort فریده صفی خانی
title بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_short بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_full بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_fullStr بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_full_unstemmed بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_sort بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
publisher Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
series توسعه آموزش جندی‌شاپور
issn 2251-6506
2345-2757
publishDate 2019-07-01
description <span>امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه‌ای قابل قبول در یادگیری و هوش به شمار می‌رود و توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می‌گردد. هیجانات قوی‌ترین عامل در تعیین نحوة شکل‌گیری، اعمال، تصمیم‌گیری، تنظیم محدودة شخصی و برقراری ارتباط با دیگران هستند. ازآنجاکه هوش هیجانی اکتسابی است، اهمیت آن در برنامه‌ریزی آموزشی الزامی به نظر می‌رسد. در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر به دنبال بررسی دانشجویان رشتة مدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامعة فراگیر اندازه‌گیری شود و درجهت پیشرفت آن، اقدامات لازم صورت گیرد. مطالعة حاضر تعداد 51 نفر (37 دختر و 14 پسر) دانشجوی رشتة مدارک پزشکی را به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای انتخاب نمود. نوع مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و ابزار سنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل گلمن می‌باشد. یافته‌های مطالعه نشان داده که 1/45% دارای هوش هیجانی مطلوب، 6/21% دارای هوش هیجانی متوسط و 3/33% دارای هوش هیجانی پایین می‌باشند. این نتایج بیانگر این است که برنامه‌ریزی اهداف آموزشی در حوزة عاطفی نیاز به دقت بیشتری دارد</span>
topic هوش هیجانی
آموزش
دانشجویان
url http://journals.ajums.ac.ir/article_90483_471ed818d6a6b059b5a30c7c62f657a5.pdf
work_keys_str_mv AT frydhṣfykẖạny brrsyhwsẖhyjạnydrdạnsẖjwyạnrsẖtẗmdạrḵpzsẖḵydạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT ʿlyrḍạạwlypwr brrsyhwsẖhyjạnydrdạnsẖjwyạnrsẖtẗmdạrḵpzsẖḵydạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT ḵrymbytsyạḥ brrsyhwsẖhyjạnydrdạnsẖjwyạnrsẖtẗmdạrḵpzsẖḵydạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT mḥbwbhtẖạbtạymạny brrsyhwsẖhyjạnydrdạnsẖjwyạnrsẖtẗmdạrḵpzsẖḵydạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
_version_ 1724737432849481728