مشاهداتی چند از سویه های Clostridium perfringens جدا شده از ایران

Bibliographic Details
Main Author: م. اردهالی
Format: Article
Language:English
Published: Razi Vaccine and Serum Research Institute 1969-02-01
Series:Archives of Razi Institute
Online Access:http://archrazi.areeo.ac.ir/article_108662_3d215f28d9dbd78ff90789cfb6367869.pdf

Similar Items