مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس

فرآیند نفت‌زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سنگ‌ها در طی میلیون‌ها سال می‌شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه‌سازی شده و تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ ب...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ارسلان زینل زاده, سیدرضا موسوی حرمی, محمد کسایی نجفی, مریم میرشاهانی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2015-11-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_539_fe4afb984043dae4f8a33181caa6a17e.pdf
id doaj-d1d1fee8c66846379bc680c81a68553d
record_format Article
spelling doaj-d1d1fee8c66846379bc680c81a68553d2020-11-25T01:56:07ZfasResearch Institute of Petroleum IndustryPizhūhish-i Naft2345-29002383-45282015-11-01258313714810.22078/pr.2015.539539مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرسارسلان زینل زاده0سیدرضا موسوی حرمی1محمد کسایی نجفی2مریم میرشاهانی3دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشکده علوم زمین، واحد ژئوشیمی، پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشکده علوم زمین، واحد ژئوشیمی، پژوهشگاه صنعت نفتفرآیند نفت‌زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سنگ‌ها در طی میلیون‌ها سال می‌شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه‌سازی شده و تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ بررسی شده است. در این مقاله، با استفاده از داده‌های چینه‌شناسی، زمین شناسی و ژئوشیمیایی و به کمک نرم افزار مدل‌سازی یک بعدی، تاریخچه تدفین و نفت‌زایی ترسیم شده است. میزان پختگی مواد آلی سازندها، وضعیت پنجره نفت‌زایی و گاززایی و همچنین میزان کمی هیدروکربن‌زایی برای سنگ‌های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو به‌دست آمده است. از داده‌های پختگی مواد آلی سازندها بر اساس انعکاس ویترینایت، جهت کنترل کیفی کار مدل‌سازی و اطمینان از درستی مدل، استفاده شده است. براساس این مطالعه، در مقطع تراستی، گسل موجب افزایش عمق و پختگی سنگ‌های منشأ و سرعت بخشیدن به فرآیند نفت‌زایی شده است. میزان تاثیر گسل تراستی هنگامی‌که سنگ منشأ به مرحله حداکثر نفت‌زایی نرسیده است، بیشتر خواهد بود. در صورتی که سنگ منشأ قبل از گسل خوردگی بخش عمده توان نفت‌زایی خود را از دست داده باشد، گسل تراستی تاثیری به مراتب کمتر در نفت‌زایی دارد.https://pr.ripi.ir/article_539_fe4afb984043dae4f8a33181caa6a17e.pdfمدل‌سازی یک بعدی حوضهفرآیند نفت‌زاییمقطع تراستیکمربند زاگرسسنگ‌های منشأ
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author ارسلان زینل زاده
سیدرضا موسوی حرمی
محمد کسایی نجفی
مریم میرشاهانی
spellingShingle ارسلان زینل زاده
سیدرضا موسوی حرمی
محمد کسایی نجفی
مریم میرشاهانی
مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
Pizhūhish-i Naft
مدل‌سازی یک بعدی حوضه
فرآیند نفت‌زایی
مقطع تراستی
کمربند زاگرس
سنگ‌های منشأ
author_facet ارسلان زینل زاده
سیدرضا موسوی حرمی
محمد کسایی نجفی
مریم میرشاهانی
author_sort ارسلان زینل زاده
title مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
title_short مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
title_full مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
title_fullStr مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
title_full_unstemmed مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
title_sort مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
publisher Research Institute of Petroleum Industry
series Pizhūhish-i Naft
issn 2345-2900
2383-4528
publishDate 2015-11-01
description فرآیند نفت‌زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سنگ‌ها در طی میلیون‌ها سال می‌شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه‌سازی شده و تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ بررسی شده است. در این مقاله، با استفاده از داده‌های چینه‌شناسی، زمین شناسی و ژئوشیمیایی و به کمک نرم افزار مدل‌سازی یک بعدی، تاریخچه تدفین و نفت‌زایی ترسیم شده است. میزان پختگی مواد آلی سازندها، وضعیت پنجره نفت‌زایی و گاززایی و همچنین میزان کمی هیدروکربن‌زایی برای سنگ‌های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو به‌دست آمده است. از داده‌های پختگی مواد آلی سازندها بر اساس انعکاس ویترینایت، جهت کنترل کیفی کار مدل‌سازی و اطمینان از درستی مدل، استفاده شده است. براساس این مطالعه، در مقطع تراستی، گسل موجب افزایش عمق و پختگی سنگ‌های منشأ و سرعت بخشیدن به فرآیند نفت‌زایی شده است. میزان تاثیر گسل تراستی هنگامی‌که سنگ منشأ به مرحله حداکثر نفت‌زایی نرسیده است، بیشتر خواهد بود. در صورتی که سنگ منشأ قبل از گسل خوردگی بخش عمده توان نفت‌زایی خود را از دست داده باشد، گسل تراستی تاثیری به مراتب کمتر در نفت‌زایی دارد.
topic مدل‌سازی یک بعدی حوضه
فرآیند نفت‌زایی
مقطع تراستی
کمربند زاگرس
سنگ‌های منشأ
url https://pr.ripi.ir/article_539_fe4afb984043dae4f8a33181caa6a17e.pdf
work_keys_str_mv AT ạrslạnzynlzạdh mdlsạzyfrậyndnftzạyysngmnsẖạdrmqạṭʿtrạstymtẖạlyạzḥwḍhzạgrs
AT sydrḍạmwswyḥrmy mdlsạzyfrậyndnftzạyysngmnsẖạdrmqạṭʿtrạstymtẖạlyạzḥwḍhzạgrs
AT mḥmdḵsạyynjfy mdlsạzyfrậyndnftzạyysngmnsẖạdrmqạṭʿtrạstymtẖạlyạzḥwḍhzạgrs
AT mrymmyrsẖạhạny mdlsạzyfrậyndnftzạyysngmnsẖạdrmqạṭʿtrạstymtẖạlyạzḥwḍhzạgrs
_version_ 1724981390396620800