تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis

هدف:  Spondylolysis یک نقص آناتومیکی در قسمت خلفی مهره در ناحیه بین Pedicle و Lamina در قسمت بین مفصلی Pars InterArticularis  می ­باشد که عملکرد بیماران را تحت تاثیر قرار می ­دهد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه­ ی حرکتی ستون فقرات...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: سعید جمالی برایجانی, نادر رهنما, سعید ابریشم کار
Format: Article
Language:English
Published: Mashhad university of medical Sciences 2019-03-01
Series:Journal of Paramedical Science and Rehabilitation
Subjects:
Online Access:http://jpsr.mums.ac.ir/article_12521_7c2ecb3abf184eeb7bdf0aff357d398f.pdf
id doaj-de9eac767a4b4c1a9a825126b65333d7
record_format Article
spelling doaj-de9eac767a4b4c1a9a825126b65333d72020-11-24T22:00:09ZengMashhad university of medical SciencesJournal of Paramedical Science and Rehabilitation2322-52382345-27302019-03-018171610.22038/jpsr.2019.36259.187712521تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysisسعید جمالی برایجانی0نادر رهنما1سعید ابریشم کار2کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایراناستاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراناستاد گروه جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانهدف:  Spondylolysis یک نقص آناتومیکی در قسمت خلفی مهره در ناحیه بین Pedicle و Lamina در قسمت بین مفصلی Pars InterArticularis  می ­باشد که عملکرد بیماران را تحت تاثیر قرار می ­دهد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه­ ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis بود. روش بررسی: تعداد 14 نفر زن بیمار مبتلا به Spondylolysis با تشخیص پزشک جراح مغز و اعصاب ستون فقرات به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی به دو گروه، مداخله با میانگین (سن 8/5±38/8سال، قد 6/9±161/2 سانتی­ متر، وزن 8/7 ± 69 کیلوگرم) و کنترل با میانگین (سن 8/7 ± 38/4 سال، قد 5/2±165 سانتی ­متر، وزن 6/8 ± 65/8 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه بمدت 60 دقیقه به انجام تمرینات منتخب پیلاتس پرداختند. استقامت عضلانی ناحیه­ی مرکزی بدن (Test McGill)، دامنه حرکتی ستون فقرات کمری (تست شوبر دو بار اصلاح شده)، نمونه ها قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بین گروه­ های مورد مطالعه از مدل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد (0/05>p). یافته‌ ها: در گروه مداخله استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بطور معناداری (0/05>p) افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد (0/05p). در گروه مداخله دامنه حرکتی ستون فقرات کمری بطور معناداری (0/05>p) افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد (0/05p). نتیجه گیری: از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات منتخب پیلاتس می تواند موجب بهبود استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis گردد، لذا احتمالا می تواند به عنوان یک روش مفید برای توانبخشی و درمان بیماری Spondylolysis پیشنهاد شود.http://jpsr.mums.ac.ir/article_12521_7c2ecb3abf184eeb7bdf0aff357d398f.pdfSpondylolysisپیلاتساستقامت عضلانیدامنه حرکتی
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author سعید جمالی برایجانی
نادر رهنما
سعید ابریشم کار
spellingShingle سعید جمالی برایجانی
نادر رهنما
سعید ابریشم کار
تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis
Journal of Paramedical Science and Rehabilitation
Spondylolysis
پیلاتس
استقامت عضلانی
دامنه حرکتی
author_facet سعید جمالی برایجانی
نادر رهنما
سعید ابریشم کار
author_sort سعید جمالی برایجانی
title تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis
title_short تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis
title_full تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis
title_fullStr تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis
title_full_unstemmed تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis
title_sort تاثیر تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به spondylolysis
publisher Mashhad university of medical Sciences
series Journal of Paramedical Science and Rehabilitation
issn 2322-5238
2345-2730
publishDate 2019-03-01
description هدف:  Spondylolysis یک نقص آناتومیکی در قسمت خلفی مهره در ناحیه بین Pedicle و Lamina در قسمت بین مفصلی Pars InterArticularis  می ­باشد که عملکرد بیماران را تحت تاثیر قرار می ­دهد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه­ ی حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis بود. روش بررسی: تعداد 14 نفر زن بیمار مبتلا به Spondylolysis با تشخیص پزشک جراح مغز و اعصاب ستون فقرات به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی به دو گروه، مداخله با میانگین (سن 8/5±38/8سال، قد 6/9±161/2 سانتی­ متر، وزن 8/7 ± 69 کیلوگرم) و کنترل با میانگین (سن 8/7 ± 38/4 سال، قد 5/2±165 سانتی ­متر، وزن 6/8 ± 65/8 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه بمدت 60 دقیقه به انجام تمرینات منتخب پیلاتس پرداختند. استقامت عضلانی ناحیه­ی مرکزی بدن (Test McGill)، دامنه حرکتی ستون فقرات کمری (تست شوبر دو بار اصلاح شده)، نمونه ها قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده در بین گروه­ های مورد مطالعه از مدل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد (0/05>p). یافته‌ ها: در گروه مداخله استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بطور معناداری (0/05>p) افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد (0/05p). در گروه مداخله دامنه حرکتی ستون فقرات کمری بطور معناداری (0/05>p) افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد (0/05p). نتیجه گیری: از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات منتخب پیلاتس می تواند موجب بهبود استقامت عضلانی ناحیه مرکزی بدن و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری بیماران مبتلا به Spondylolysis گردد، لذا احتمالا می تواند به عنوان یک روش مفید برای توانبخشی و درمان بیماری Spondylolysis پیشنهاد شود.
topic Spondylolysis
پیلاتس
استقامت عضلانی
دامنه حرکتی
url http://jpsr.mums.ac.ir/article_12521_7c2ecb3abf184eeb7bdf0aff357d398f.pdf
work_keys_str_mv AT sʿydjmạlybrạyjạny tạtẖyrtmrynạtpylạtsbrạstqạmtʿḍlạnynạḥyhmrḵzybdnwdạmnhyḥrḵtystwnfqrạtḵmrybymạrạnmbtlạbhspondylolysis
AT nạdrrhnmạ tạtẖyrtmrynạtpylạtsbrạstqạmtʿḍlạnynạḥyhmrḵzybdnwdạmnhyḥrḵtystwnfqrạtḵmrybymạrạnmbtlạbhspondylolysis
AT sʿydạbrysẖmḵạr tạtẖyrtmrynạtpylạtsbrạstqạmtʿḍlạnynạḥyhmrḵzybdnwdạmnhyḥrḵtystwnfqrạtḵmrybymạrạnmbtlạbhspondylolysis
_version_ 1725844949544468480