تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی

مدل سازی یکی از روش های نوین در پیش بینی پاسخ اراضی به کاربری مورد نظر است. شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مدل های کارآمد در شبیه-سازی عملکرد و تعیین فاکتورهای مؤثر در تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. در اراضی تپه ماهوری تحت کشت گندم دیم در زاگرس مرکزی ایران عوامل مختلفی بر تولید این محصول مؤثر است...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عبدالمحمد محنت کش, شمس الله ایوبی, امیر احمد دهقانی
Format: Article
Language:fas
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2017-06-01
Series:پژوهشهای زراعی ایران
Subjects:
Online Access:https://jcesc.um.ac.ir/article_37894_82dd2d6edbbe78ba0babb0b864534f9f.pdf
id doaj-e29d40bb6a044d8b8abcc114374b1f2a
record_format Article
spelling doaj-e29d40bb6a044d8b8abcc114374b1f2a2021-06-12T04:02:00ZfasFerdowsi University of Mashhadپژوهشهای زراعی ایران2008-14722423-39782017-06-0115225726610.22067/gsc.v15i2.3724437894تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزیعبدالمحمد محنت کش0شمس الله ایوبی1امیر احمد دهقانی2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریدانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمدل سازی یکی از روش های نوین در پیش بینی پاسخ اراضی به کاربری مورد نظر است. شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مدل های کارآمد در شبیه-سازی عملکرد و تعیین فاکتورهای مؤثر در تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. در اراضی تپه ماهوری تحت کشت گندم دیم در زاگرس مرکزی ایران عوامل مختلفی بر تولید این محصول مؤثر است که این تحقیق به مدت دو سال با هدف تعیین مهم ترین این فاکتورها اجرا گردید. چهار گروه اقلیمی، خاک، توپوگرافی و مدیریت شامل 54 فاکتور به‌عنوان متغیرهای ورودی، و عملکرد دانه و زیست توده گندم دیم به‌عنوان خروجی های مدل های شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته شد و پس از تعیین بهترین ساختار شبکه، پیش بینی عملکرد توسط مدل های به‌دست آمده انجام شد. به کمک آنالیز حساسیت به روش هیل، عکس العمل مدل به هر یک از متغیرهای ورودی بررسی و مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد دانه و زیست توده تعیین گردید. نتایج نشان داد در حالی‌که متغیرهای بارش هفته های بیست و نهم و سی ام و دهم، علف های هرز، نیتروژن کل خاک، بارش هفته دوازدهم، بارش هفته بیست و پنجم، انحنای سطحی، بارش هفته سیزدهم و شاخص انتقال رسوب، به‌ترتیب 10 متغیر اول مهم در تولید دانه گندم دیم بودند، زیست توده هوایی گندم دیم بیشترین حساسیت را به‌ترتیب به 10 متغیر انحنای سطحی، بارش هفته های اول، چهارم و نهم، سطح ویژه حوضه، بارش هفته بیست و پنجم، پتاسیم قابل جذب خاک، انحنای عمودی، بارش هفته چهاردهم و بارش هفته بیست و یکم نشان داد.https://jcesc.um.ac.ir/article_37894_82dd2d6edbbe78ba0babb0b864534f9f.pdfآنالیز حساسیتزاگرس مرکزیشبکه عصبی مصنوعیگندم دیممدل‌سازی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author عبدالمحمد محنت کش
شمس الله ایوبی
امیر احمد دهقانی
spellingShingle عبدالمحمد محنت کش
شمس الله ایوبی
امیر احمد دهقانی
تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
پژوهشهای زراعی ایران
آنالیز حساسیت
زاگرس مرکزی
شبکه عصبی مصنوعی
گندم دیم
مدل‌سازی
author_facet عبدالمحمد محنت کش
شمس الله ایوبی
امیر احمد دهقانی
author_sort عبدالمحمد محنت کش
title تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
title_short تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
title_full تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
title_fullStr تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
title_full_unstemmed تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
title_sort تعیین عوامل مؤثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
publisher Ferdowsi University of Mashhad
series پژوهشهای زراعی ایران
issn 2008-1472
2423-3978
publishDate 2017-06-01
description مدل سازی یکی از روش های نوین در پیش بینی پاسخ اراضی به کاربری مورد نظر است. شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مدل های کارآمد در شبیه-سازی عملکرد و تعیین فاکتورهای مؤثر در تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. در اراضی تپه ماهوری تحت کشت گندم دیم در زاگرس مرکزی ایران عوامل مختلفی بر تولید این محصول مؤثر است که این تحقیق به مدت دو سال با هدف تعیین مهم ترین این فاکتورها اجرا گردید. چهار گروه اقلیمی، خاک، توپوگرافی و مدیریت شامل 54 فاکتور به‌عنوان متغیرهای ورودی، و عملکرد دانه و زیست توده گندم دیم به‌عنوان خروجی های مدل های شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته شد و پس از تعیین بهترین ساختار شبکه، پیش بینی عملکرد توسط مدل های به‌دست آمده انجام شد. به کمک آنالیز حساسیت به روش هیل، عکس العمل مدل به هر یک از متغیرهای ورودی بررسی و مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر عملکرد دانه و زیست توده تعیین گردید. نتایج نشان داد در حالی‌که متغیرهای بارش هفته های بیست و نهم و سی ام و دهم، علف های هرز، نیتروژن کل خاک، بارش هفته دوازدهم، بارش هفته بیست و پنجم، انحنای سطحی، بارش هفته سیزدهم و شاخص انتقال رسوب، به‌ترتیب 10 متغیر اول مهم در تولید دانه گندم دیم بودند، زیست توده هوایی گندم دیم بیشترین حساسیت را به‌ترتیب به 10 متغیر انحنای سطحی، بارش هفته های اول، چهارم و نهم، سطح ویژه حوضه، بارش هفته بیست و پنجم، پتاسیم قابل جذب خاک، انحنای عمودی، بارش هفته چهاردهم و بارش هفته بیست و یکم نشان داد.
topic آنالیز حساسیت
زاگرس مرکزی
شبکه عصبی مصنوعی
گندم دیم
مدل‌سازی
url https://jcesc.um.ac.ir/article_37894_82dd2d6edbbe78ba0babb0b864534f9f.pdf
work_keys_str_mv AT ʿbdạlmḥmdmḥntḵsẖ tʿyynʿwạmlmwtẖrdrtwlydgndmdymbhḵmḵậnạlyzḥsạsytdrzạgrsmrḵzy
AT sẖmsạllhạywby tʿyynʿwạmlmwtẖrdrtwlydgndmdymbhḵmḵậnạlyzḥsạsytdrzạgrsmrḵzy
AT ạmyrạḥmddhqạny tʿyynʿwạmlmwtẖrdrtwlydgndmdymbhḵmḵậnạlyzḥsạsytdrzạgrsmrḵzy
_version_ 1721381214533713920