پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)

چکیده پدیده گرد و غبار در دهه اخیر یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در ایران، غرب و جنوب غرب آسیا می‌باشد. این پدیده از فرآیندهای بیابان‌زایی بوده که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می‌دهد. سنجش از دور علم و تکنیک به دست آوردن اطلاعات از پدیده‌های جغرافیایی بدون تماس با آنها می‌باشد. برای تشخیص پد...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمد فلاح ززولی, علیرضا وفایی نژاد, میرمسعود خیرخواه زرکش, فریبرز احمدی دهکاء
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2014-11-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_12863_62b8d75208d7df444ac36a80f2978761.pdf
id doaj-e3af8b5997d440d4ada37343b51700fc
record_format Article
spelling doaj-e3af8b5997d440d4ada37343b51700fc2020-11-25T02:28:07Zfasسازمان جغرافیایی نیروهای مسلحاطلاعات جغرافیایی2588-38602588-38792014-11-012391698010.22131/sepehr.2014.1286312863پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)محمد فلاح ززولی0علیرضا وفایی نژاد1میرمسعود خیرخواه زرکش2فریبرز احمدی دهکاء3دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایراندانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانشگاه پیام نور ایران، واحد طالقانچکیده پدیده گرد و غبار در دهه اخیر یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در ایران، غرب و جنوب غرب آسیا می‌باشد. این پدیده از فرآیندهای بیابان‌زایی بوده که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می‌دهد. سنجش از دور علم و تکنیک به دست آوردن اطلاعات از پدیده‌های جغرافیایی بدون تماس با آنها می‌باشد. برای تشخیص پدیده گرد و غبار نیاز به تصاویری با پوشش وسیع و تکرار زیاد است. از این لحاظ، تصاویر مربوط به سنجنده مادیس به دلیل داشتن باندهای طیفی زیاد برای مطالعات مربوط به پدیده گردوغبار مناسب می‌باشد. شناسایی منشاء تولید کننده ذرات گرد و غبار و پایش آن، با سرعت، دقت و هزینه کم از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهداف اصلی این پژوهش شناسایی منشاء تولید کننده‌ی گردوغبار ورودی به مناطق غرب و جنوب غرب ایران و همچنین پایش حرکت گرد و غبار می‌باشد. در این پژوهش منشاء رخداد پدیده گرد وغبار مربوط به 18 ژوئن 2012 که در نواحی غرب و جنوب غرب کشور رخ داده است، به کمک تصاویر ماهواره‌ای و با استفاده از باندهای مرئی و باندهای حرارتی سنجنده مادیس و با به بکارگیری شاخص اکرمن شناسایی شد. معلوم گردید منشاء اصلی آن محل اتصال رودخانه‌های دجله و فرات بوده که در محدوده شمال و شمال شرق عراق و غرب سوریه می‌باشد و در ادامه مشخص شد تصاویر سنجنده مادیس به دلیل در دسترس بودن، هزینه کم وتکرار پذیری آن در 2 بازه زمانی در 24 ساعت برای پایش گرد و غبار مناسب می‌باشد. همچنین تحلیل سینوپتیکی آن برای شناسایی چگونگی حرکت گرد و غبار از منشاء به داخل ایران با استفاه از داده‌های سینوپتیکی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکالی، فشار تراز دریا و نقشه‌های جهت جریان باد 500 و 1000هکتوپاسکالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل سینوپتیکی یافتن منشاء و نحوه انتقال گرد و غبار را بهینه کرده و تصمیم گیری مناسب تری را برای پیش بینی مسیر حرکت گرد و غبار ممکن می‌سازد. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با بکارگیری ابزار Spatial Analysis Tools نمایش حرکت آن از منشاء تا داخل ایران رهگیری شد.http://www.sepehr.org/article_12863_62b8d75208d7df444ac36a80f2978761.pdfپدیده گرد و غبارسنجش از دورسنجنده مادیسشاخص اکرمنسیستم اطلاعات جغرافیایی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author محمد فلاح ززولی
علیرضا وفایی نژاد
میرمسعود خیرخواه زرکش
فریبرز احمدی دهکاء
spellingShingle محمد فلاح ززولی
علیرضا وفایی نژاد
میرمسعود خیرخواه زرکش
فریبرز احمدی دهکاء
پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
اطلاعات جغرافیایی
پدیده گرد و غبار
سنجش از دور
سنجنده مادیس
شاخص اکرمن
سیستم اطلاعات جغرافیایی
author_facet محمد فلاح ززولی
علیرضا وفایی نژاد
میرمسعود خیرخواه زرکش
فریبرز احمدی دهکاء
author_sort محمد فلاح ززولی
title پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
title_short پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
title_full پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
title_fullStr پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
title_full_unstemmed پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
title_sort پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و gis (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012)
publisher سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
series اطلاعات جغرافیایی
issn 2588-3860
2588-3879
publishDate 2014-11-01
description چکیده پدیده گرد و غبار در دهه اخیر یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی در ایران، غرب و جنوب غرب آسیا می‌باشد. این پدیده از فرآیندهای بیابان‌زایی بوده که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می‌دهد. سنجش از دور علم و تکنیک به دست آوردن اطلاعات از پدیده‌های جغرافیایی بدون تماس با آنها می‌باشد. برای تشخیص پدیده گرد و غبار نیاز به تصاویری با پوشش وسیع و تکرار زیاد است. از این لحاظ، تصاویر مربوط به سنجنده مادیس به دلیل داشتن باندهای طیفی زیاد برای مطالعات مربوط به پدیده گردوغبار مناسب می‌باشد. شناسایی منشاء تولید کننده ذرات گرد و غبار و پایش آن، با سرعت، دقت و هزینه کم از اهمیت فراوانی برخوردار است. اهداف اصلی این پژوهش شناسایی منشاء تولید کننده‌ی گردوغبار ورودی به مناطق غرب و جنوب غرب ایران و همچنین پایش حرکت گرد و غبار می‌باشد. در این پژوهش منشاء رخداد پدیده گرد وغبار مربوط به 18 ژوئن 2012 که در نواحی غرب و جنوب غرب کشور رخ داده است، به کمک تصاویر ماهواره‌ای و با استفاده از باندهای مرئی و باندهای حرارتی سنجنده مادیس و با به بکارگیری شاخص اکرمن شناسایی شد. معلوم گردید منشاء اصلی آن محل اتصال رودخانه‌های دجله و فرات بوده که در محدوده شمال و شمال شرق عراق و غرب سوریه می‌باشد و در ادامه مشخص شد تصاویر سنجنده مادیس به دلیل در دسترس بودن، هزینه کم وتکرار پذیری آن در 2 بازه زمانی در 24 ساعت برای پایش گرد و غبار مناسب می‌باشد. همچنین تحلیل سینوپتیکی آن برای شناسایی چگونگی حرکت گرد و غبار از منشاء به داخل ایران با استفاه از داده‌های سینوپتیکی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکالی، فشار تراز دریا و نقشه‌های جهت جریان باد 500 و 1000هکتوپاسکالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل سینوپتیکی یافتن منشاء و نحوه انتقال گرد و غبار را بهینه کرده و تصمیم گیری مناسب تری را برای پیش بینی مسیر حرکت گرد و غبار ممکن می‌سازد. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با بکارگیری ابزار Spatial Analysis Tools نمایش حرکت آن از منشاء تا داخل ایران رهگیری شد.
topic پدیده گرد و غبار
سنجش از دور
سنجنده مادیس
شاخص اکرمن
سیستم اطلاعات جغرافیایی
url http://www.sepehr.org/article_12863_62b8d75208d7df444ac36a80f2978761.pdf
work_keys_str_mv AT mḥmdflạḥzzwly pạysẖwtḥlylsynwptyḵypdydhgrdwgẖbạrbạạstfạdhạzsnjsẖạzdwrwgismṭạlʿhmwrdygrdwgẖbạr18zẖwỷn2012
AT ʿlyrḍạwfạyynzẖạd pạysẖwtḥlylsynwptyḵypdydhgrdwgẖbạrbạạstfạdhạzsnjsẖạzdwrwgismṭạlʿhmwrdygrdwgẖbạr18zẖwỷn2012
AT myrmsʿwdkẖyrkẖwạhzrḵsẖ pạysẖwtḥlylsynwptyḵypdydhgrdwgẖbạrbạạstfạdhạzsnjsẖạzdwrwgismṭạlʿhmwrdygrdwgẖbạr18zẖwỷn2012
AT frybrzạḥmdydhḵạʾ pạysẖwtḥlylsynwptyḵypdydhgrdwgẖbạrbạạstfạdhạzsnjsẖạzdwrwgismṭạlʿhmwrdygrdwgẖbạr18zẖwỷn2012
_version_ 1724840211616104448