بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

<span>با بهبود سلامت اجتماعی و کاهش مرگ‌ومیر به نظر می‌رسد که نیاز اجتماعی به خدمات طب توانبخشی بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند، درحالی‌که در برنامة درسی آنان، دروس مرتبط با این رشته گنجانیده نشده است. این تحقیق با هدف ارزیابی نیاز آموزشی دانشجوی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: سیدرضا سعیدیان, مهین دیانت, مهدی سیاح برگرد, عبدالحسین شکورنیا
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2011-04-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90485_0274c239d06bf2a45a1af9962011174d.pdf
id doaj-fac8c7f153e94cf0bd3d4abf9072304f
record_format Article
spelling doaj-fac8c7f153e94cf0bd3d4abf9072304f2020-11-25T03:29:43ZfasAhvaz Jundishapur University of Medical Sciencesتوسعه آموزش جندی‌شاپور2251-65062345-27572011-04-0112283290485بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهوازسیدرضا سعیدیان0مهین دیانت1مهدی سیاح برگرد2عبدالحسین شکورنیا3عضو هیئت علمی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایرانعضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایرانعضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.<span>با بهبود سلامت اجتماعی و کاهش مرگ‌ومیر به نظر می‌رسد که نیاز اجتماعی به خدمات طب توانبخشی بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند، درحالی‌که در برنامة درسی آنان، دروس مرتبط با این رشته گنجانیده نشده است. این تحقیق با هدف ارزیابی نیاز آموزشی دانشجویان پزشکی به آموزش این رشته در دانشگاه جندی شاپور اهواز صورت پذیرفت. براساس طرح درس مصوب طب توانبخشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هفده سرفصل آموزشی برای تعدادی از دانشجوی پزشکی سال چهارم که درس مذکور را برگزیده بودند، تدریس شد. دیدگاه آنان توسط پرسشنامه در پایان دوره ارزیابی گردید. روایی سؤالات در زمینة محتوای درس در ارزیابی مقدماتی از طریق اعتبار محتوایی و صوری تأیید، و پایایی آن‌ها با محاسبة آلفای کرونباخ(84/0= α) تأیید شد. 70 درصد از دانشجویان ابراز می‌کردند که در دورة تحصیل، آموزش نظری کافی در حیطه طب توانبخشی نداشته‌اند و 85 درصد معتقد بودند که آموزش در این زمینه برای دانشجویان پزشکی متناسب با نیاز درمانی بیماران می‌باشد. احساس نیاز آنها به سرفصل‌های درسی گوناگون، از 28 تا 100 درصد متفاوت بود. با توجه به تأکید صاحب‌نظران بر بهبود سلامت، کاهش مرگ‌و‌میر، افزایش بروز عوارض بیماری‌ها و تغییر نوع بیماران مراجعه‌کننده و اعلام نیاز دانشجویان به این درس، آموزش اصول نظری و مهارت‌های عملی در زمینه طب توانبخشی می‌تواند موجب تغییر فکر، مهارت فردی، و عادات دانشجویان پزشکی در جهت درمان بیماران باشد.</span>http://journals.ajums.ac.ir/article_90485_0274c239d06bf2a45a1af9962011174d.pdfطب توانبخشیطرح درس آموزشیدانشجویان پزشکی
collection DOAJ
language fas
format Article
sources DOAJ
author سیدرضا سعیدیان
مهین دیانت
مهدی سیاح برگرد
عبدالحسین شکورنیا
spellingShingle سیدرضا سعیدیان
مهین دیانت
مهدی سیاح برگرد
عبدالحسین شکورنیا
بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
توسعه آموزش جندی‌شاپور
طب توانبخشی
طرح درس آموزشی
دانشجویان پزشکی
author_facet سیدرضا سعیدیان
مهین دیانت
مهدی سیاح برگرد
عبدالحسین شکورنیا
author_sort سیدرضا سعیدیان
title بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_short بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_full بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_fullStr بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_full_unstemmed بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
title_sort بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
publisher Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
series توسعه آموزش جندی‌شاپور
issn 2251-6506
2345-2757
publishDate 2011-04-01
description <span>با بهبود سلامت اجتماعی و کاهش مرگ‌ومیر به نظر می‌رسد که نیاز اجتماعی به خدمات طب توانبخشی بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند، درحالی‌که در برنامة درسی آنان، دروس مرتبط با این رشته گنجانیده نشده است. این تحقیق با هدف ارزیابی نیاز آموزشی دانشجویان پزشکی به آموزش این رشته در دانشگاه جندی شاپور اهواز صورت پذیرفت. براساس طرح درس مصوب طب توانبخشی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هفده سرفصل آموزشی برای تعدادی از دانشجوی پزشکی سال چهارم که درس مذکور را برگزیده بودند، تدریس شد. دیدگاه آنان توسط پرسشنامه در پایان دوره ارزیابی گردید. روایی سؤالات در زمینة محتوای درس در ارزیابی مقدماتی از طریق اعتبار محتوایی و صوری تأیید، و پایایی آن‌ها با محاسبة آلفای کرونباخ(84/0= α) تأیید شد. 70 درصد از دانشجویان ابراز می‌کردند که در دورة تحصیل، آموزش نظری کافی در حیطه طب توانبخشی نداشته‌اند و 85 درصد معتقد بودند که آموزش در این زمینه برای دانشجویان پزشکی متناسب با نیاز درمانی بیماران می‌باشد. احساس نیاز آنها به سرفصل‌های درسی گوناگون، از 28 تا 100 درصد متفاوت بود. با توجه به تأکید صاحب‌نظران بر بهبود سلامت، کاهش مرگ‌و‌میر، افزایش بروز عوارض بیماری‌ها و تغییر نوع بیماران مراجعه‌کننده و اعلام نیاز دانشجویان به این درس، آموزش اصول نظری و مهارت‌های عملی در زمینه طب توانبخشی می‌تواند موجب تغییر فکر، مهارت فردی، و عادات دانشجویان پزشکی در جهت درمان بیماران باشد.</span>
topic طب توانبخشی
طرح درس آموزشی
دانشجویان پزشکی
url http://journals.ajums.ac.ir/article_90485_0274c239d06bf2a45a1af9962011174d.pdf
work_keys_str_mv AT sydrḍạsʿydyạn brrsydydgạhdạnsẖjwyạnpzsẖḵybhmḥtwạydrsṭbtwạnbkẖsẖydrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT mhyndyạnt brrsydydgạhdạnsẖjwyạnpzsẖḵybhmḥtwạydrsṭbtwạnbkẖsẖydrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT mhdysyạḥbrgrd brrsydydgạhdạnsẖjwyạnpzsẖḵybhmḥtwạydrsṭbtwạnbkẖsẖydrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
AT ʿbdạlḥsynsẖḵwrnyạ brrsydydgạhdạnsẖjwyạnpzsẖḵybhmḥtwạydrsṭbtwạnbkẖsẖydrdạnsẖgạhʿlwmpzsẖḵyjndysẖạpwrạhwạz
_version_ 1724577472122454016