none

碩士 === 國立高雄大學 === 法律學系碩士班 === 101 === none

Bibliographic Details
Main Authors: HAN-WEN SHIH, 施涵雯
Other Authors: Jiuan-Yih Wu
Format: Others
Language:zh-TW
Published: 2013
Online Access:http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/77482369192045866315
id ndltd-TW-101NUK05194020
record_format oai_dc
spelling ndltd-TW-101NUK051940202016-05-21T04:15:04Z http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/77482369192045866315 none 轉向處分程序之研究–以易服社會勞動為中心 HAN-WEN SHIH 施涵雯 碩士 國立高雄大學 法律學系碩士班 101 none Jiuan-Yih Wu 吳俊毅 2013 學位論文 ; thesis 94 zh-TW
collection NDLTD
language zh-TW
format Others
sources NDLTD
description 碩士 === 國立高雄大學 === 法律學系碩士班 === 101 === none
author2 Jiuan-Yih Wu
author_facet Jiuan-Yih Wu
HAN-WEN SHIH
施涵雯
author HAN-WEN SHIH
施涵雯
spellingShingle HAN-WEN SHIH
施涵雯
none
author_sort HAN-WEN SHIH
title none
title_short none
title_full none
title_fullStr none
title_full_unstemmed none
title_sort none
publishDate 2013
url http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/77482369192045866315
work_keys_str_mv AT hanwenshih none
AT shīhánwén none
AT hanwenshih zhuǎnxiàngchùfēnchéngxùzhīyánjiūyǐyìfúshèhuìláodòngwèizhōngxīn
AT shīhánwén zhuǎnxiàngchùfēnchéngxùzhīyánjiūyǐyìfúshèhuìláodòngwèizhōngxīn
_version_ 1718273820772532224