Mammors tillit till sin förmåga att amma

Bakgrund: Antalet ammande mammor sjunker i Sverige, en bidragande faktor till den sjunkande amningsfrekvensen kan vara bristen på tillit till sin förmåga att amma. Det är viktigt att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att amma för att göra det möjligt att vända den sjunkande amningsf...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Sunnvius, Louise, Angermund, Hanna
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan i Gävle, Medicin- och vårdvetenskap 2017
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-25464
Description
Summary:Bakgrund: Antalet ammande mammor sjunker i Sverige, en bidragande faktor till den sjunkande amningsfrekvensen kan vara bristen på tillit till sin förmåga att amma. Det är viktigt att identifiera mammor med låg tillit till sin förmåga att amma för att göra det möjligt att vända den sjunkande amningsfrekvensen och för distriktssjuksköterskan att kunna stärka kvinnan i rollen som ammande mamma. Syfte: Syftet med studien var att beskriva och jämföra mammors tillit till sin förmåga att amma. Metod: Med enkäten, The breastfeeding self-efficacy scale - short form (BSES-SF) som mäter tillit till sin förmåga att amma, samlades data in för att kunna identifiera mammor med låg eller hög tillit. Resultat: Mammorna i åldersgrupperna 18-25 år och 35-45 år, oberoende av barnets ålder, skattade den lägsta tilliten till sin förmåga att amma gällande att de alltid kunde genomföra varje amning på ett för dem tillfredställande sätt. Den högst skattade tilliten hos samtliga mammor, oberoende av deras egen ålder eller barnets ålder, var att de alltid kan komma fram till att de vill fortsätta att amma. Mammor som ammade barn mellan 10 veckor (v) – 17 v + 6 dagar (d) skattade totalt enligt BSES-SF sin tillit till sin förmåga att amma signifikant högre än mammor som ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 d. Slutsats: Mammorna i föreliggande studie som ammade barn mellan 10 v – 17 v + 6 d skattar sin tillit till sin förmåga att amma högre, än mammorna som ammade barn mellan 0 v – 9 v + 6 d. Nyckelord: Amning, distrik === Background: The number of breastfeeding mothers is reducing in Sweden, a contributing factor to the decrease can be the lack of confidence in their ability to breastfeed. It is important to identify mothers with low confidence in their ability to breastfeed in order to make it possible to reverse the declining number of breastfeeding mothers, and for the primary care nurse to strengthen the woman in the role of a breastfeeding mother. Aim: The purpose of the study was to describe and compare mothers’ confidence in their ability to breastfeed. Method: With the survey, the breastfeeding self-efficacy scale - short form (BSES-SF) that measures trust in its ability to breastfeed, data was collected to identify mothers with low or high confidence. Results: The mothers’ of the age groups 18-25 years and 35-45 years, regardless of the age of the child, estimated the lowest confidence in their ability to breastfeed that they could always perform each breastfeeding in a satisfactory manner. The highest ranked trust of all mothers, regardless of their own age or child's age, was that they could always come to the conclusion that they would want continue to breastfeed. Mothers who breastfeed children in the higher age group, 10 weeks (w) – 17 w + 6 days (d), estimated in total according to BSES-SF, their confidence in breastfeeding significantly higher than mothers who breastfeed children between 0 w – 9 w + 6 d. Conclusion: The mothers’ in this study who breastfeed babies between 10 w – 17 w + 6 d estimate their ability to breastfeed higher than the mothers who breastfeed children between 0 w – 9 w + 6 d.