Showing 1 - 20 results of 628 for search '"Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki "', query time: 1.09s Refine Results
 1. 1
  by E. B. Atuyeva, H. M. Dusilaeva, M. M. Shabanova
  Published 2016-07-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 2. 2
  by I. E. Lobanov
  Published 2018-12-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 3. 3
  by E. M. Aristova
  Published 2017-10-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 4. 4
  by A. I. Dmitriev
  Published 2017-10-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 5. 5
  by G. Ya. Akhmedov, A. S. Kurbanismailova
  Published 2019-05-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 6. 6
  by R. V. Guseynov
  Published 2018-06-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 7. 7
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 8. 8
 9. 9
  by T. S. Gamidov
  Published 2018-06-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 10. 10
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 11. 11
  by J. R. Emirbekova
  Published 2017-12-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 12. 12
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 13. 13
  by A. L. Popov
  Published 2019-07-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 14. 14
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 15. 15
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 16. 16
  by E. Z. Batmanov, T. G. Gasanov, M. R. Guseynov
  Published 2019-05-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 17. 17
  by J. V. Tatarenko, V. M. Mizin, N. O. Rachkovskiy
  Published 2019-11-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 18. 18
  by A. R. Mikhitarov, V. L. Savich, V. K. Khegai
  Published 2018-12-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 19. 19
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article
 20. 20
  by G. K. Aslanov, T. G. Aslanov, U. A. Musaeva
  Published 2019-06-01
  ...Vestnik Dagestanskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta: Tehničeskie Nauki ...
  Get full text
  Article