اثر آستیگماتیسم تجربی ایجاد شده یکطرفه بر دید عمق

مقدمه  تاری دید ناشی از آستیگماتیسم و عیوب انکساری اسفریکال باعث کاهش دید عمق و نیز آمبلیـوپی در کودکـان می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع و میزان آنایزومتروپی مایوپیـک و هایپروپیـک آسـتیگمات تجربـی یکطرفه بر دید عمق می باشد. روش کار این مطالعه به روش توصیفی مداخله ای بر 60 فرد طبیعی در سال...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جواد هرویان, عباس عظیمی, مجتبی محمد پور, هادی استادی مقدم, عباسعلی یکتا, حبیب ا... اسماعیلی
Format: Article
Language:fas
Published: Mashhad University of Medical Sciences 2010-06-01
Series:Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad.
Subjects:
Online Access:http://mjms.mums.ac.ir/article_5390_de42497a6b887cd97d2061e115c5b3f9.pdf