ارتباط جهت‌گیری ورزشی با پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های رزمی

هدف پژوهش حاضر، مطالعة ارتباط جهت‌گیری ورزشی با میزان پرخاشگری مردان ورزشکار رشته‌های رزمی بود. نمونة آماری شامل 167 نفر از ورزشکاران رشته‌های رزمی بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند.  نتایج نشان داد که بین دو متغیر جهت‌گیری ورزشی و پرخاشگری ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. هم‌چنین، مؤلفة بردگرایی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل مرادی, علی اکبر حسین نژاد, شاهو زمانی
Format: Article
Language:fas
Published: Sport Sciences Research Institute 2016-02-01
Series:مطالعات روان‌شناسی ورزشی
Subjects:
Online Access:http://spsyj.ssrc.ac.ir/article_577_fa5f5215784f22361c4ad1e3a6b62962.pdf