تطابق بین داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه‌ای در میدان نفتی آزادگان

یکی از پارامترهای مهم ژئوشیمیایی، مقدار کربن آلی کل (TOC) است که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی سنگ منشأ استفاده می‌شود. اندازه‌گیری این پارامتر مهم مستلزم انجام آزمایش‌های ژئوشیمیایی بر روی خرده‌های حفاری است که بسیار پرهزینه و وقت‌گیراند و برای تعداد محدودی نمونه انجام می‌شوند. در حالی که در ا...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: سیروس قلی پور, علی کدخدائی, محمد علی طهمورثی, حمید مومن زاده
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2016-04-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
toc
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_611_be2e8d36ffa732421b08d9aa937353b1.pdf