شبیه‌سازی نگار ژئوشیمیایی با به‌کارگیری الگوریتم CACS مبتنی بر آنالیز خوشه‌بندی

یکی از نگارهای مهم ژئوشیمیایی در اکتشافات نفتی، مقدار کل کربن آلی (TOC) می‌باشد که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زائی سنگ منشأ استفاده می‌شود. اندازه‌گیری TOC، مستلزم انجامِ آزمایشات ژئوشیمیاییِ پرهزینه و وقت‌گیر است، که بر روی نمونه‌های حاصل از حفاری چاهی شامل مغزه و کنده حفاری انجام می‌شود. از این...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: زیبا حسینی, علی کدخدایی, اصغر اصغری مقدم
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2015-08-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_524_bffe507d4503ff5d7b8c56fbb671f4b2.pdf