تخمین مقدار تنش‏قائم با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین تنش افقی

ر تنش‏های اصلی درجا در یک چاه، بدون شک از اصلی‌ترین عواملی است که بر پایداری آن مؤثر است. عموماً در مناطقی که از لحاظ تکتونیکی وضعیت عادی دارند، تنش‏های اصلی غالباً شامل دو مؤلفه افقی و یک مؤلفه قائم هستند. در این تحقیق، تنش‏های درجا با استفاده از فرضیات و روابط موجود در چهار حلقه از چاه‏های میدان ن...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: حمیدرضا زاهدی‌فر, کاوه آهنگری
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2013-05-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_118_d0cde92ad29a71c9468683b1e028c2ff.pdf