ارزیابی عملکرد کمی و برخی خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب سه ساله کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa) – جو خرم در شرایط دیم

چکیده      به منظور تعیین ترکیب مناسب کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو از نظر حصول عملکرد کمی و نیز تاثیر بر متغیرهای فیزیکی خاک، پژوهشی سه ساله (1390-1393) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران انجام شد. تیمارها شامل نسبت‌های مختلف کشت مخلوط ماشک و جو شامل...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: نصرت الله حیدرپور, امین نامداری, ابوالفضل باغبانی آرائی
Format: Article
Language:fas
Published: University of Tabriz 2018-12-01
Series:Journal of Agricultural Science and Sustainable Production
Subjects:
Online Access:http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_8336_180b19dccc590a2e75360383f557478a.pdf