عوامل مؤثر بر انتخاب و رضایت مندی از ادامه ی تحصیل در رشته ی داروسازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته ی تحصیلی می تواند گام مهمی در جهت فراهم نمودن زمینه ی رشد و موفقیت دانشجویان باشد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته ی داروسازی و رضایت مندی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود که د...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عبدالحسین شکورنیا, مسعودعلی کرمی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2017-07-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79824_f83a0f03637cf477f9920d0e66baa068.pdf