کاربرد آنالیز ردیاب در محاسبه حجم فضای خالی مؤثر سنگ مخزن

معادلات مختلف به کار گرفته شده در مدل سازی جابجایی امتزاجی نفت در محیط متخلخل سنگ مخزن، شامل عامل های اساسی می باشند که تعیین مقدار دقیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهمترین این عوامل عبارتند از: ضریب نفوذ (ضریب دیفیوژن)، ضریب پراکندگی (ضریب دیسپرژن) و حجم فضای خالی قابل دستیابی ]1[. حجم فضای...

Full description

Bibliographic Details
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2013-08-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:http://pr.ripi.ir/article_248_2379140cdd29cb1eb363681d9bccccfc.pdf