مطالعه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش‌گیاهی و بانک بذر خاک منطقه حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ در استان ایلام

این مطالعه با هدف بررسی فلور پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در منطقه حفاظت­شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام انجام شد. مطالعه پوشش­گیاهی به­روش رولوه و بانک بذر خاک به­روش پیدایش نهال انجام شد. بر اساس نتایج در مجموع 192 گونه گیاهی متعلق به 38 تیره و 131 جنس در منطقه مورد مطالعه در پوشش و بانک بذر خاک ثب...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: مهدی حیدری, مصطفی نادری
Format: Article
Language:fas
Published: University of Guilan 2017-05-01
Series:علوم و تحقیقات بذر ایران
Subjects:
Online Access:https://jms.guilan.ac.ir/article_2248_bae3625e9943c29e001b3a8766e05206.pdf