بررسی مولکولی cDNAی کد کننده‌ی سم مؤثر بر ایزوفرم دوم گیرنده‌ی ریانودین حاصل از کتابخانه‌ی cDNAی غده‌ی زهری عقرب زرد ایرانی Odontobuthus doriae

مقدمه: زهر عقرب‌ها، از پپتیدهای فعال زیستی تشکیل شده است که ارزش پزشکی در کشف دارو دارند. امروزه، بسیاری از مطالعات به آینده‌ی درمان با ترکیبات زهر عقرب‌ها بر اساس فعالیت طبیعی که در زهر دارند، اشاره می‌کنند. یکی از انواع پپتیدهای زهری، سموم مؤثر بر کانال‌های کلسیمی است که گیرنده‌های کلسیمی حساس به...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Maryam Naderi-Soorki, Amir Jalali, Hamid Galehdari
Format: Article
Language:fas
Published: Vesnu Publications 2016-11-01
Series:مجله دانشکده پزشکی اصفهان
Subjects:
Online Access:http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/6638