برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری

مقدمه: از راه‌کارهای مهم در پیش‌گیری و کنترل بیماری‌های قلبی- عروقی (CVD یا Cardiovascular diseases)، آموزش از طریق مداخلات در سطح جامعه است. هدف مطالعه‌ی حاضر، تبیین حجم نمونه و ساختار نمونه‌گیری برنامه‌ی قلب سالم اصفهان (IHHP یا Isfahan Healthy Heart Program) به عنوان یک مطالعه‌ی مداخلاتی وسیع جام...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Fatemeh Nouri, Awat Feizi, Noushin Mohammadifard, Nizal Sarrafzadegan
Format: Article
Language:fas
Published: Vesnu Publications 2016-02-01
Series:مجله دانشکده پزشکی اصفهان
Subjects:
Online Access:http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/5419