بررسی ابعاد توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی (موردکاوی یکی از سازمان‌های مورد مطالعه ایران)

هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی ابعاد توانمندی نیروی انسانی در یکی از سازمان‌های مورد مطالعه‌ی کشور می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران و کارکنان مورد مطالعه در سال 89-88 بوده‌اند، که تعداد 220 نفر نمونه از بین کلیه‌ی مدیران و کارکنان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: یدالله مهرعلیزاده, نقی رعدی افسوران, عبدالله پارسا, محمدعلی معتمدی
Format: Article
Language:fas
Published: Shahid Chamran University of Ahvaz 2012-02-01
Series:مجله علوم تربیتی
Subjects:
Online Access:https://education.scu.ac.ir/article_10127_87e1430d4287e43177ac67f0daff309f.pdf