رابطه‌ی تاب‌آوری و سرزندگی تحصیلی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابط ه­ی تاب­آوری و سرزندگی تحصیلی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در سال 1398 بود. پژوهش حاضر یک مطالعه­ ی توصیفی مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه ­ی آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشکده­ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی ­شاپور...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمدرضا حیدری ممقانی, محمد حسین پور
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2020-05-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_107980_198d79be63c3550e0c42dde5a863dbc8.pdf