بررسى ویژگی ها و چگونگى تشکیل مخروط افکنه‏ ها (نمونه مورد مطالعه: مخروط هاى گودال مرند)

رسوبات بطور اعم درمجموعه ‏هاى مختلفى در مجاورت یکدیگر قرار  می گیرند و ناهمواری هاى متفاوت را تشکیل مى‏ دهند. بنابراین بررسى آنها، تفسیرمحیط رسوب گذارى وجغرافیاى گذشته وحال حاضر را ممکن مى ‏سازد. مقاله حاضرسعى دارد، ویژگی ها، نحوه تکوین، شکل هندسى و مورفولوژى مخروط افکنه ‏ها را با تأکید برمخروط ­هاى...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: فرهاد جعفری
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2005-10-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Online Access:http://www.sepehr.org/article_28021_6133227fcca6e0d35a1ed472c90834c7.pdf